Hogyan lehet Önből elismert okleveles adószakértő?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Baja
Információ és jelentkezés
Budapest
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Kalocsa
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Sopron
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Tatabánya
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

A 04116007 számú Okleveles adószakértő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

 

1. A javaslatot tevő adatai

1.1 Természetes személy esetén:

1.2.1 Név: Adópolitikáért felelős miniszter

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1 Megnevezése: Okleveles adószakértő

2.2 Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0411 Könyvelés és adózás

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1 Megnevezése: Okleveles adószakértő

3.2 Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 6

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 6

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 7

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. A képesítési követelményt előíró jogszabály: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 248. § - 255. § Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 16. § (2) bekezdés; 17. § (1) bekezdés f) pont; 101. § (2) bekezdés Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

Az okleveles adószakértő rendelkezik olyan szaktudással és tájékozottsággal, hogy a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében részt vegyen, elvégezze a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutin jellegű üzleti tranzakciók komplex adózási feltételeinek elemzését, alternatívák kidolgozását. Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel - szükség esetén idegen nyelven - együttműködve adótanácsadást nyújt, adótervezést végez a határon átnyúló ügyletek, gazdasági struktúrák feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Elkészíti egy hazai vagy nemzetközi tranzakció adótervét. Transzferár ügyekben kompetens, részletesen ismeri a hazai és nemzetközi előírásokat, az OECD Transzferár Irányelvek rendelkezéseit, figyelemmel kíséri azok módosítását és a vonatkozó bírósági jogeseteket. Komplex módon értékeli a vállalatcsoportokat érintő csoporton belüli és a csoportérdek által befolyásolt, csoporton kívüli gazdasági események számviteli és transzferárazási következményeit adónemenként, feltárja a kapcsolódó potenciális adó jellegű kockázatokat az egyes csoporttagokra és a vállalatcsoport egészére vonatkozóan. Az egyedi ügyletekre összes releváns tény és körülmény értékelése által transzferár nyilvántartást állít össze, APA eljárásokban eljár. Ismeri és alkalmazza a nemzetközi adózás bilaterális és multilaterális szabályozási elemeit, az Európai Bíróság adózási gyakorlatát, kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket, egyben szükséges ismeretekkel rendelkezik az adóellenőrzési szabályokat illetően is. Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, szabályait. Képes adóellenőrzési területek irányítására. Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is. Az okleveles adószakértő alkalmas okleveles adószakértői ellenőrzés magas szintű megszervezésére és elvégzésére, adótanácsadói szervezetek munkájának irányítására, vezetésére. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel kíséri az interneten, belföldi és nemzetközi konferenciákon az új szakmai trendeket, lehetőség szerint idegen nyelvű szakirodalomból is képezi magát. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat. Javaslatokat tesz a hazai és nemzetközi adózási környezet átalakítására. Képes sikeresen képviselni Magyarországot a nemzetközi adózási konferenciákon, tárgyalásokon.

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása:

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2 Nyilvántartó hatóság:

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7.1 Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség, továbbá min. egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga

7.2 Szakmai előképzettség:

04115006 Adótanácsadó szakképesítés

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)

713437 01 Adótanácsadó szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: -

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat.

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8.1 Minimális óraszám: 270

8.2 Maximális óraszám: 330

9. A szakmai követelmények leírása:

9.1 Modulszerű felépítés esetén

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Nemzetközi és hazai jogi ismeretek

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 40

9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 48

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Azonosítja a szakértői tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket.

Érti az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik.

Elkötelezett azokra a - különösen a nemzetközi, illetve EU - jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek.

Önállóan felismeri az egyes jogszabályok szerepét a jogrendszerben, ezen belül az adózásban.

Alkalmazza a jogrendszer nemzetközi adózással kapcsolatos összefüggéseit.

Azonosítja a szakmai gyakorlatból ismert jogértelmezéseket, különös tekintettel az EU bírósági gyakorlatra.

Magára nézve kötelezőnek fogadja el azokat a szabályokat, melyek számára adatszolgáltatási kötelezettségeket írnak elő.

Önálló javaslat megfogalmazásával segíteni tudja a jogi képviselőt az adózási eljárásokban.

Alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás, illetve a nemzetközi adózással összefüggő eljárások szabályait.

Ismeri a hazai és nemzetközi eljárásjog szabályait, különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárásra, a polgári, közigazgatási és büntetőbírósági eljárásra.

Elkötelezett az adózáshoz kapcsolódó jogi problémák új szemléletű megoldására.

Önálló javaslatokat fogalmaz meg a bírósági eljárásokban a jogi képviselőnek.

Összehasonlítja a magyar és az európai uniós jogrendszer adózásra vonatkozó szabályrendszerét, elemzi a különbségeket.

Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, mely alapján a pénzmosás elleni küzdelemben segíteni tudja a hatóságok munkáját.

Érdeklődik más európai államok adózással kapcsolatos jogrendszere iránt.

Munkája során önállóan felismeri azokat a kötelezettségeket, melyeket a vállalkozásnak teljesítenie kell, akkor is, ha kevésbé szorosan kapcsolódik az adózáshoz.

Feltárja azokat a lehetőségeket, melyeket okleveles adószakértőként az egyes (nemzetközi) eljárásokban felhasználhat

Megkülönbözteti az adóelkerülés jogi szabályozásánál a közigazgatási és büntetőjogi elemeket.

Empatikus ügyfelével.

Felelős a munkatársai adózási ismeretanyagának bővítésében, naprakészen tartásában.

Alkalmazza az adózáshoz kapcsolódó egyéb jogágak főbb szabályait.

Felismeri a jogorvoslati lehetőségeket az eljárások során

Elkötelezett a jogszerűség betartása és betartatása iránt.

Felelősséggel bír jogi tudása határainak felismerésében, tudja milyen esetben szükséges a jogi képviselő tanácsát kikérni.

Elmagyarázza a beosztottjainak, ügyfeleinek a feltárt adózási problémák más jogágakra vonatkozó hatásait.

Ismeri a jogait és kötelezettségeit az ügyellátás folyamán.

Igényli az együttműködést az adózás valamennyi résztvevőjével.

A számára releváns jogszabályok értelmezésével új megoldásokat, eljárásokat javasol a vállalkozás hatékonyabb működése érdekében.

 

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Nemzetközi adózás és adótervezés

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 140

9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 150

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Képes átvilágítani vállalkozásokat, holdingvállatokat adózási szempontból. Elkészíti egy-egy hazai vagy nemzetközi ügylet, esemény adótervét.

Értelmezi az adókhoz kapcsolódó állásfoglalásokat, értelmezi és alkalmazza az adókhoz kapcsolódó bírósági döntéseket.

Ismeri az adótervezésben alkalmazott módszereket.

Szakszerű, érthető, a megbízó szempontjából kedvező javaslatokat fogalmaz meg az adott ügyletre vonatkozóan.

Munkáját önállóan, jogszabályok és határidők betartása mellett végzi.

Alkalmazza és folyamatosan nyomon követi a vonatkozó belföldi és nemzetközi jogszabályváltozásokat, értelmezi azokat, tájékozódik azok szakmai indokairól.

Ismeri a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat, szabályváltozásokat a jövedelem- és forgalmi adózás területén.

Szakszerűen képviseli megbízóját az egyeztető tárgyalásokon

Precízen, önállóan, felelőssége tudatában végzi munkáját.

Alkalmazza a belföldi adókkal, járulékokkal, illetékekkel, valamint a határátlépő ügyletekkel kapcsolatos adótervezési módszereket és eszközöket. Részt vesz nemzetközi ügyletek ellenőrzésében, nemzetközi ügyletek bírósági eljárásaiban.

Tisztában van az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáival, kereteivel, gyakorlatával.

Feladatait körültekintően, megbízhatóan, határidőre teljesíti.

Felelősséget vállal bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban.

Ráismer a leggyakrabban használt adóelkerülési, adócsalási technikákra, munkája során használja az adónemmel kapcsolatos ellenőrzési módszereket és gyakorlatot

Felismeri a jövedelem- és forgalmi adók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, ismeri az adóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar gyakorlatban.

Döntési helyzetekben határozottan képviseli az álláspontját.

Önállóan, a jogszabályi környezetre figyelemmel elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését.

Magabiztosan alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, modellegyezményeket, a kapcsolódó multilaterális megállapodásokat, valamint a kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket.

Alkalmazói szinten ismeri az adott ügyletre vonatkozó releváns Európai Bíróság döntéseket. Átfogóan ismeri a hazai vagy nemzetközi vállalkozások, vállalkozás csoportok alapításával, fölvásárlásával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos adótervezési feladatokat.

Fogalmazókészsége, rendszerező képessége alapján az írásbeli anyagait magas színvonalon, a megrendelő abszorciós képességeit is szem előtt tartva készíti el.

Az önállóan vagy az irányítása alatt működő szervezet által készített munkákért felelősséget érez.

Alkalmazza az adókkal kapcsolatos európai uniós határozatokat, rendeleteket, irányelveket.

Felismeri az alacsony adóterhelésű területek előnyeit és hátrányait, megítélésének szempontjait.

Meggyőzőkészsége és logikus gondolkodása alapján a szóbeli egyeztetéseken hatékonyan képviseli ügyfeleit.

Szóbeli kommunikáció esetén megfontoltan, érhetően, az érintett személyek érzékenységét figyelembe véve érvel.

Alkalmazza az adókkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi adótervezési módszereket és eszközöket; együttműködik más országok adószakértőivel a nemzetközi vállalatokat érintő adótervezési kérdések megoldásában.

Behatóan ismeri a nemzetközi adózásban alkalmazott adótervezési, adóelkerülési módszereket, eszközöket, technikákat.

Szem előtt tartja az OECD, az Európai Unió, az érintett országok belső szabályozásának, elveit és gyakorlatát.

Önállóan alakítja ki állásfoglalását vagy szakosodott szakemberekkel egyeztetett véleményt képvisel.

Elszámolóár dokumentációt készít, APA dokumentációt készít, közreműködik az APA eljárásokban; feltételes adómegállapítási kérelmeket készít, elemez.

Összefüggéseiben ismeri a speciális eljárások folyamatát, az alkalmazható jogszabályokat, a kialakult gyakorlatot.

Szem előtt tartja a transzferár

szabályozás OECD Irányelvei, az Európai Uniós és magyar szabályozást, az arbitrációs egyezményt.

A megbízó érdekeit szem előtt tartva, de a tételes jog, a jogszabály szelleme, a jogalkotó célja által meghatározottan végzi tevékenységét.

 

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Forgalmi adózás és adótervezés

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 60

9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 90

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Szakmai tanácsot ad a forgalmi adókkal kapcsolatos európai uniós irányelvek, rendeletek és alkalmazott európai uniós normákat illetően, egyben értelmezi azokat.

Ismeri a forgalmi adók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét. Magabiztos tudással rendelkezik a HÉA-irányelvet, a kapcsolódó rendeleteket és azok hazai jogszabályi hatásait illetően.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az uniós szabályozás változását és ennek magyarországi hatásait. Továbbá követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat a forgalmi adózás területén.

Önállóan, szakmailag megalapozottan látja el tevékenységét.

Értelmezi a forgalmi adóhoz kapcsolódó belföldi állásfoglalásokat és alkalmazza a kapcsolódó bírósági döntéseket.

Behatóan ismeri a magyar Áfa törvényt és annak uniós előírások miatti változásait.

Folyamatosan nyomon követi a vonatkozó belföldi jogszabályváltozásokat, értelmezi azokat, tájékozódik azok szakmai indokairól és hátteréről.

Precízen és gyorsan végzi munkáját. Szükség esetén a NAV-al, PM-mel egyeztetést kezdeményez.

Értelmezi a vonatkozó európai bírósági ítéleteket

Ismeri a kiemeltebb EB ítéleteket.

Érdeklődő a magyar áfa-szabályozásra gyakorolt kiemeltebb EB ítéletekkel kapcsolatosan

Digitális eszközöket (internet) önállóan használva keresi meg és tölti le a vonatkozó uniós ítéleteket. Szükség esetén jogszabálymódosítást kezdeményez.

A forgalmi adókkal kapcsolatban belföldi és/vagy nemzetközi adótervezési munkát végez.

Behatóan ismeri a forgalmi adókkal kapcsolatos adótervezési módszereket és eszközöket.

Figyelemmel kíséri az uniós szabályozás változását és ennek magyarországi hatásait.

Szakmailag megalapozott és jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el munkáját.

A határon átnyúló ügyletekhez szakvéleményt készít.

Magabiztosan ismeri a HÉA-irányelvet, a kapcsolódó rendeleteket és a belföldi jogszabályi előírásokat.

Figyelemmel kíséri az uniós szabályozás változását és ennek belföldi hatásait.

Önállóan és megalapozottan látja el feladatát.

Szakmai tanácsot ad az uniós jövedéki szabályozást illetően

Összefüggéseiben ismeri az uniós jövedéki irányelveket és átlátja a jövedéki adók belföldi szabályozását

Az uniós jövedéki szabályozás változásait illetve annak belföldi hatásait folyamatosan figyelemmel kíséri.

Munkáját szükség esetén más (jövedéki) szakértő(k)el együttműködve látja el.

Szakmai tanácsot ad az uniós vámszabályozást illetően.

Összefüggéseiben ismeri az uniós Vámkódexet és átlátja a belföldi szabályozásra gyakorolt hatását.

Az uniós Vámkódex szabályozás változásait, illetve annak belföldi hatásait figyelemmel kíséri.

Munkáját szükség esetén más (vám) szakértő(k)el együttműködve látja el.

 

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Adóellenőrzési ismeretek

9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 30

9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 42

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Tájékoztatja ügyfelét a hazai és nemzetközi ellenőrzési típusokról, módszerekről, egyben szakmai segítséget nyújt ezek lefolytatása során

Ismeri a hazai ellenőrzési rendszert, a pénzügyi és vámhatósági, tulajdonosi, hitelintézeti ellenőrzés jogintézményeit.

Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi ellenőrzési módszereket és azok változásait.

Önálló döntéseket hoz az adóellenőrzés vonatkozásában alkalmazandó stratégiáról.

Tájékoztatja ügyfelét annak jogairól és kötelezettségeiről az adóellenőrzés során, az ellenőrzés menetéről, illetve a lehetséges jogorvoslati opciókról. Egyben meghatalmazás esetén képviseli az adóhatóság előtt.

Behatóan ismeri az adóellenőrzéshez kapcsolódó anyagi és eljárásjogi szabályozást.

Felkészült az adóellenőrzési stratégiák elemzésére, és az azokkal kapcsolatos válaszlépések megtételére, kidolgozására.

Képes az önellenőrzésre és az elkövetett hibák önálló kijavítására.

Ügyfelét szakértelmével segíti az egyes központi adónem vizsgálatok során.

Magabiztosan ismeri az egyes központi adónem (pl.: áfa, szja, tao, járulékok) adóellenőrzések sajátosságait.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályok változását.

Tevékenységét önállóan, precízen látja el.

Ügyfelét szakértelmével segíti az egyes helyi adónem vizsgálatok során.

Magabiztosan ismeri helyi adóellenőrzések sajátosságait.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokat.

Tevékenységét megalapozottan és jogszabályok betartása mellett látja el.

Transzferár vizsgálatok során szakmai ismereteivel segíti ügyfelét.

Behatóan ismeri az elszámolóárakra vonatkozó belföldi és nemzetközi rendelkezéseket, előírásokat

Figyelemmel kíséri a transzferár területet érintő jogszabályok nemzetközi és hazai változásait.

Önállóan és határidőre végzi el feladatát.

Vám és jövedéki ellenőrzések során szakmai segítséget nyújt ügyfelének

Összefüggéseiben ismeri a vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat.

Figyelemmel kíséri a vám és jövedéki adózás területén történő változásokat.

Önállóan, de szükség esetén más szakértővel együttműködve látja el a feladatát

Jogorvoslati (hatósági és bírósági) lehetőségekről tájékoztatja ügyfelét. Meghatalmazás esetén képviseli ügyfelét az illetékes szerv előtt.

Átfogóan ismeri a vonatkozó eljárási, képviseleti, szankcionálási szabályokat.

Motivált a minőségi, szakmailag megalapozott képviseletre.

Feladatát határidőben, önállóan látja el.

Adóvégrehajtás során ügyfelét képviseli.

Részletesen ismeri a vonatkozó eljárási, képviseleti szabályokat

Motivált a határidők betartására.

Tevékenységét önállóan, szükséges esetén más szakértővel együttesen látja el.

Nemzetközi adóellenőrzés során szakmai tanácsot, képviseletet nyújt ügyfelének.

Az adóhatóságok nemzetközi érintkezésének, együttműködésének formáit, kereteit összefüggéseiben ismeri, egyben átlátja.

Folyamatosan követi a nemzetközi adózási jogszabályváltozásokat, elemzi a belföldi adóhatósági állásfoglalásokat.

Felelősséget vállal a szakmai tanácsadásért.

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem

10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A nemzetközi munkamegosztásba mélyen beágyazott ország számára mind a jogalkotás mind a jogalkalmazás területén kiemelt költségvetési, versenyképességi jelentőséggel bír a magas szintű szakmai tudás, nemzetközi adódiplomáciai képviselet. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül napjainkban különösen fontos, hogy felkészült pénzügyi szakemberek adjanak megalapozott tanácsot bonyolult és összetett belföldi és nemzetközi adóügyi kérdésekben.

A képzés színvonala lehetővé teszi a magyar nemzetközi adótanácsadói szolgáltatási piac nemzetközi versenyképességének növelését, az ide települő multinacionális vállalatok kiszolgálását, a külföldön terjeszkedni kívánó magyar vállalkozások segítését.

Mind a belföldi, mind az Európai Uniós és nemzetközi jogszabályok folyamatosan változnak és egyre összetettebbek, így azok helyes értelmezésére és alkalmazására magas, szakegyetemi előképzettségre épülő, posztgraduális szinten képzett, felkészült és naprakész tudással rendelkező szakemberekre van szükség. A sikeresen végzett okleveles adószakértők ebben tudják a hozzájuk forduló hazai és nemzetközi cégeket irányító cégvezetőket, társaságokat segíteni. A belföldi és nemzetközi adóellenőrzések során eredményesen képviselhetik az ügyfeleket, az ország érdekeit, amelynek egyértelmű társadalmi és gazdasági hasznosulása van.

A szakdolgozat készítése során végzett kutatási tevékenységükkel hozzájárulnak a hazai és nemzetközi adózással kapcsolatos kutatási háttér kialakításához. A kutatási eredmények közzétételével segítik az adószakma fejlődését, a magyar vállalkozások versenyképességének növelését.

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Nemzetközi adózás és adótervezés

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

Időtartama: 240 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

 Programkövetelmény-modul neve: Forgalmi adózás és adótervezés

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

Időtartama: 240 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul tanulási eredményének - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Nemzetközi és hazai jogi ismeretek Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak

Programkövetelmény-modul neve: Adóellenőrzési ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak.

11.2 Írásbeli vizsga

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex nemzetközi adózási ismeretek

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a Nemzetközi adózás és adótervezés és a Forgalmi adózási és adótervezés programkövetelmény-modulok szakmai követelményeinek mindegyikét tartalmazhatják.

A feladatok típusai:

 - feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, okokozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),

- feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszé, érvelés, rezümé, számítási feladat).

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

70 - 79% közepes (3)

60 - 69% elégséges (2)

0 - 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a tejes írásbeli vizsgatevékenységet meg kell ismételni.

11.3 Projektfeladat

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szakdolgozat védése

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó - az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette, - a szakdolgozatot a konzulens és az opponens bírálta és elfogadta. A szakdolgozat bemutatása prezentációval (témaválasztás indokolása, vizsgálati módszerek, főbb következtetések, új eredmények bemutatása).

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A védésre adható maximális pontszám 100 pont.

Szakmai tartalom: 60% (témaválasztás indokolása, vizsgálati módszerek, főbb következtetések, új eredmények bemutatása); kommunikációs képesség: 20%; problémamegoldó képesség: 20%.

A projektfeladat eredménye a konzulensi és opponensi vélemények értékelési átlaga és a védés értékelésének 50-50%.

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

70 - 79% közepes (3)

60 - 69% elégséges (2)

0 - 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A vizsgabizottság egyik tagja regisztrált és nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, másik tagja okleveles adószakértői területhez köthető végzettséggel és/vagy legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen ezen a területen.

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: számológép, számítógép, internet, prezentációs szoftverek, projektor

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: Az írásbeli vizsga és a projektfeladat során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók, egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett.

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:

Az első vizsganapon az írásbeli vizsga kerül lebonyolításra. A projektfeladat lebonyolítása - csak az írásbeli vizsgát követően –a második vizsganapon történik. A két vizsganap között 30 napnál több idő nem telhet el.

A Szakdolgozat védése projektfeladatot az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsgát legalább 60%-os szinten teljesítette.

Az ágazatért felelős miniszter útmutatót adhat ki a szakmai követelmények részletes tartalmára, a programkövetelmény-modulok mérésére, a vizsgatevékenységek megszervezésére és lebonyolítására, valamint a szakdolgozat formai és tartalmi elkészítésére vonatkozóan.

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek

12.1 Speciális tárgyi feltételek: jogszabálygyűjtemény

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM