Az őszi adócsomag meglepetései

Még meg sem tanultuk a nyáron módosult adószabályokat, máris itt az újabb tanulmányozni való! - Sándorné Új Éva összefoglalója

Parlament előtt az őszi adócsomag: már olvasható a T/13258. számú törvényjavaslat (továbbiakban: törvényjavaslat). A törvényjavaslat leglényegesebb (nem minden) módosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Változások a személyi jövedelemadóban

A személyi kedvezmény újradefiniálása

A személyi jövedelemadó törvény (továbbiakban: Szja tv.) különféle kedvezményeket tartalmaz, amelyek vagy összjövedelmet, vagy meghatározott jogcímű összevonásra kerülő jövedelmek adóalapját csökkenti, vagy éppen számított adót csökkentő kedvezmény formájában vehető igénybe. Az Szja tv. a kedvezmények igénybevételi sorrendjét is szabályozza. Ez a sorrend most felborul, ugyanis módosul a személyi kedvezmény szabályozása. A személyi kedvezmény jelenleg az összevont jövedelem adóját csökkentő tétel. Összege a minimálbér. Ez a kedvezmény 2021. január 1-jétől összevonásra kerülő adóalapot csökkentő tétel lesz, mégpedig a négy vagy több gyermekes anyák kedvezményét követően, de az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőzően lesz majd érvényesíthető. Összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve. Az adóspórolás összege azonban nem változik. hasonlítsuk össze a jelenlegi és a tervezett szabályokat.

Jelenlegi szabály (2020)

A minimálbér 5%-a 161 000 x 0,05 = 8 050 forint

Tervezett szabály (2021)

161 000 / 3 x 0,15 = 8 050 forint

Természetesen a minimálbér összege is változni fog, de ettől függetlenül a számszaki összefüggés megmarad.

Az adóelőleg-nyilatkozatok

az adóelőleg-nyilatkozatok továbbra is eljuttathatóak a munkáltatónak papír alapon közvetlenül, továbbá elektronikus módon a NAV közbeiktatásával. Egyre többen élnek ezzel a második lehetőséggel. Amennyiben a magánszemély „túl szorgalmas” és mindkét formában (írásban és elektronikusan is) leadja az adóelőleg nyilatkozatot, akkor a munkáltatónak az írásban megkapott adóelőleg-nyilatkozatot kell figyelembe vennie.

A SZÉP-kártya juttatás éves rekreációs kerete

Az jelenleg hatályos Szja tv. különbséget tesz aközött, hogy a munkavállaló az államháztartás valamely szervezeténél vagy éppen máshol dolgozik. A törvényjavaslat ezt a különbségtételt megszünteti és egységesen évi 450 000 forintban, illetve a munkában töltött napokkal arányosan állapítja meg az éves rekreációs keretet. Figyelni kell erre a változásra, mert jelenlegi szabályozás alapján ez év december 31-éig az éves keretösszeg az államháztartás szervezeteinél nettó 400 000 forint, más munkáltató esetén 800 000 forint.

Kisvállalkozások kamatkedvezmény

Kedvezően változik egy igen kedvelt adókedvezmény. A kedvezmény lényege, hogy azok a kisvállalkozások, amelyek beruházási kölcsönszerződést vagy pénzügyi lízingszerződést kötöttek a törvényjavaslat alapján a kamat teljes összegével csökkenthetik a számított adójukat. Nem lesz lényeges, hogy a szerződéseket mikor kötötték. Ez azt jelenti, hogy kivezetésre kerül a 40/60%-os korlátozás. Ugyancsak megszüntetésre kerül a 6 millió forintos kedvezménykorlát is. Ez a korlátozás a 2016. december 31-ét megelőzően kötött szerződésekre vonatkozott.

Változások a társasági adóban

Az ellenőrzött külföldi társaság

Pontosításra kerül az ellenőrzött külföldi társaság fogalma. Minden egyéb feltételtől függetlenül ellenőrzött külföldi társaságnak minősül az a külföldi személy és az a külföldi telephely, amely adózási szempontból nem együttműködő államban rendelkezik illetőséggel. ezeket az államokat miniszteri rendelet fogja tartalmazni.

A telephely

Kibővítésre kerül a telephely fogalom.

 • Telephely keletkezik abban az esetben, ha a külföldi személy 183 napot meghaladóan nyújt szolgáltatás munkavállalón vagy más jogviszonyban álló természetes személyen keresztül. A telephely megállapításánál 12 hónapos időszakot kell figyelni és azon belül 183 napot. A 183 nap egybefüggően, és megszakításokkal együtt is értendő. Arra is figyelni kell, hogy a kapcsolódó szolgáltatások sem hanyagolhatóak el.
 • a külföldi személyt minden esetben telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha a tevékenysége megfelel az adóügyi illetősége szerinti állam és Magyarország által a jövedelem- és vagyonadók tárgyában kötött, nemzetközi szerződés telephely fogalmának.

Adózás előtti eredményt módosító tételek

Pontosításra kerül egy-két adózás előtti eredményt csökkentő és növelő tétel.

 • a kapott (járó) osztalék szabályozása,
 • a kivezetett részesedés szabályozása,
 • a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló behajthatatlan követelés elszámolása,
 • a termőföldből átminősített ingatlan értékesítésének szabálya,
 • üzletvezetés helyének, eszközöknek, üzleti tevékenységnek EU-tagállamok közötti áthelyezése,

Energiahatékonyságot szolgáló beruházás kedvezménye

Kiegészítésre kerül az az esetkör, amikor az energiahatékonysági beruházás kedvezménye nem vehető igénybe. A törvényjavaslat értelmében nem vehető igénybe adókedvezmény, ha a beruházás tárgya személygépkocsi. Kivételt képez az a személygépkocsi, amely:

 • vegyes használatú,
 • 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű
 • rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.

A tiltó rendelkezést első alkalommal ezen rendelkezés hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében kell alkalmazni.

A kisvállalati adó

A bevételi korlát

A jelenlegi szabályozás alapján kisvállalati adó választásának egyik feltétele, hogy a kapcsolt vállalkozások által egybeszámítandó bevétel nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot. Ez a bevételi korlát 3 milliárd forintra változik.

Módosul továbbá a „kiesési” bevételi korlát is. A jelenlegi szabályozás alapján ez 3 milliárd forint, amelyet a törvényjavaslat 6 milliárd forintra emel.

A mérlegfőösszeg

A kisvállalati adó választásának másik fontos feltétele a mérlegfőösszegre vonatkozik. A jelenlegi szabályozás alapján a mérlegfőösszeg nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot. Ez az összeg szintén 3 milliárd forintra nő a törvényjavaslat értelmében.

Az általános forgalmi adó

A csoportos adóalanyiság

A csoportos áfa alanyiság kezdő napjának megállapításakor két dátum figyelendő:

 • a csoportos adóalanyiság létrehozására irányuló kérelemben megjelölhető, hogy mely időponttal kérik a csoportos adóalanyiság létrehozását,
 • a másik dátumot a NAV engedélye véglegessé válásának napja.

A csoportos áfa alanyiság létrejöttét a későbbi dátum határozza meg. Ugyanez a szabály fog vonatkozni a csatlakozási kérelmet benyújtókra, a csoportos adóalanyiság alól kilépőkre és a csoportos adóalanyiság megszüntetésének esetköreire is.

A termékértékesítés

Az Áfa tv. termék értékesítése alcíme 12/B-12/C. §-okkal egészül ki. A bővítés érinti a Közösségen belüli távértékesítés, valamint a harmadik államból vagy harmadik állam területével egy tekintet alá eső területről importált termék távértékesítését.

Az újraszabályozás alá került másik terület az elektronikus felületen, piactereken, portálokon eladott, importált termékek távértékesítése. A módosítás a 150 eurónak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó belső értékű küldeményként importált terméket érinti. A beszerzőt úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a terméknek a beszerzője és értékesítője is egyben.

A távértékesítés egyéb részletszabályai is változtatásra kerülnek.

Bizonylatolás

Az Áfa törvény több ponton került módosításra, amely a bizonylatolást érinti. Az érintet területek:

 • mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítésig, illetve a teljesítés napján egyidejűleg maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri.
 • nyugta kibocsátási kötelezettség alóli mentesülést tartalmaz a törvényjavaslat, amely abban az esetben alkalmazható, ha az ellenérték megtérítése az Art. szerinti automataberendezés használatával történik.

Áfa tv. 10. számú melléklete

Az Áfa törvény 10. számú melléklete több ponton módosul. Az érintet területek:

 • számlaszintű adatszolgáltatás a nyomdai úton előállított számlákról,
 • a számlaszintű adatszolgáltatás információi (pl. árfolyam),
 • számlaszintű adatszolgáltatás számlázó programmal kiállított számlákról,
 • közösségi értékesítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás,
 • adatszolgáltatás az előlegszámla-végszámla különbözetről,

Bevallás-tervezet – eÁfa

Az állami adó- és vámhatóság az erre a célra biztosított elektronikus felületen rendelkezésre bocsátja az adóalany adott adómegállapítási időszakára vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:

 • fizetendő adót és az adó alapját, és
 • az adóalanyra áthárított előzetesen felszámított adót és az adó alapját.
 • A bevallás-tervezet segítséget nyújt az adózóknak a bevallás elkészítéséhez, az információk ellenőrzéséhez. Az eÁfa – az eSZJA-val ellentétben
 • csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak (az adózóknak a levonható adóról számlánként dönteniük szükséges).

A behajthatatlan követelések

A törvényjavaslat alapján 2021. január 1-től lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése azon behajthatatlan követelések vonatkozásában is, amelyek esetében a vevő (adós) nem minősül áfa alanynak. Jelenleg ez a lehetőség még nem adott.

Az adóigazgatási rendtartás

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény is pontosításra kerül. Az érintett területek:

 • a kötelező szakmai képviselet,
 • az ellenőrzési határidő, továbbá a határidő túllépésének következménye.

A helyi adóztatás

Az iparűzési adóalap megosztása

A több telephellyel rendelkező vállalkozások kötelesek megosztani az iparűzési adóalapjukat. Az egyik lehetséges módszer az eszközérték alapú megosztás. A törvényjavaslat módosítja az eszközérték megállapításának szabályait. A módosítás érinti:

 • a 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket,
 • a településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközöket,
 • az ingatlanokat.

A törvényjavaslat további módosításokat is tartalmaz (pl. illeték, gépjárműadó, jövedéki adó stb.), azonban terjedelmi okok miatt cikkünk ezen módosításokkal nem foglalkozik.

 * * *

Értesüljön első kézből a 2021. évi jogszabályváltozásokból, és tegye fel kérdéseit az előadóknak! Biztosítsa be helyét még ma! >> Adóegyetem 2021

Az Adóegyetem 2021 helyszínei és időpontjai:

Jelentkezzen az ÉLŐ ONLINE közvetítésekre vagy az E-LEARNING VIDEÓKRA október 14-ig, hogy megkaphassa kedvezményünket, mellyel mellyel 43.870 Ft/fő helyett, 29.900 Ft/fő áron vehet részt az ország legnagyobb adóváltozásokkal foglalkozó 2 napos rendezvényén!

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM