Gyakorlati útmutató a diplomás gyed alkalmazásához

A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) "Gyermekgondozási díj" alcíme - 2014. január 1-jétől - egy új 42/E. §-sal egészült ki a 2013. évi CCXXIV. törvény 8. §-ában foglaltak alapján. Ennek értelmében a gyermekgondozási díjra (gyed) jogosultak köre bővül a felsőoktatási intézmény hallgatóival, mely személyek az ún. "diplomás gyed"-re lehetnek jogosultak. 

A társadalombiztosítás témakörén belül gyakran merülnek fel kérdések a személybiztosítással kapcsolatban, pl. a biztosítási jogviszonynak az új Ptk. kapcsán történő értelmezése, a biztosításoknak az szja, tao, áfa rendszerében történő helyes kezelése, a biztosítási díjak számviteli elszámolása kapcsán.

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat a 2014. április 17-én megrendezésre kerülő "A személybiztosítások adózási és számviteli elszámolása" című konferenciánkon. Jöjjön el Ön is!

Kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében!

Jelentkezés és további információk » SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS 2014

Az Ebtv. konkrétan nem nevesíti diplomás-, hallgatói gyedként ezt a típusú ellátást, hanem az új, 42/E. § alapján meghatározott gyed-ként hivatkozik rá.

Diplomás gyed szülő nőnek

Diplomás gyedre az, a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja jogosult, aki - többek között - felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül. Esetükben az alábbi feltételeknek szükséges együttesen fennállniuk:

 • azon szülő nő (pl. örökbefogadás így nem lehetséges), aki
 • az általános szabályok, Ebtv. 42/A. §, szerinti gyedre nem jogosult (pl. mivel nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyedre, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
 • a gyermek születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézmény magyar nyelvű nappali képzésében legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (a párhuzamosan végzett képzések e tekintetben egy hallgatói jogviszonynak minősülnek);
 • a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak szünetelését, megszűnését követő egy éven belül születik meg;
 • a gyermeket saját háztartásban neveli;
 • magyar- vagy másik EGT tagállam állampolgára;
 • a szülés időpontjában bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Két aktív félév megállapításához - a gyermek születését megelőző két éven belüli - aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni, tehát pl. két aktív, nem egymást követő negyedév is megfelel ezen kritériumnak.

Diplomás gyed vér szerinti apának

Fontos kihangsúlyozni, hogy nemcsak a szülő nő jogosult diplomás gyed igénybevételére, hanem a fenti jogosultsági feltételek mindegyikének megfelelő vér szerinti apa is, abban az esetben:

 • ha a szülő nő meghal,
 • ha a szülő nő nem felel meg a jogosultsági feltételek valamelyikének, és az általános szabályok szerinti gyedre sem jogosult.

A vér szerinti apa részére a gyed a jogosultsági időből igénybe nem vett időszakra, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig jár.

Folyósítás

A biztosítottakra vonatkozó szabályoktól eltérően a gyermek születésekor nem terhességi-gyermekágyi segély (tgyás) kerül folyósításra, hanem már a születés napjától diplomás gyed jár a gyermek egyéves korának betöltéséig, feltéve, hogy a szülő az általános szabályok szerint gyedre nem jogosult. A diplomás gyed folyósításának ideje nem számít bele

 • tgyás-re jogosultság esetén a 365 napos előzetes időtartamba (ellentétben az egyetemi tanulmányokból 180 nap, illetve a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított tgyás, gyed, baleseti táppénz időtartamával),
 • a folyamatos biztosítási idő megállapításába.

Igénylés, elbírálás

A diplomás gyed igénylése kizárólag kérelemre, az OEP által rendszeresített kötelező formanyomtatványon történhet (Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra).

Csatolandó nyomtatványok:

 • a magyar nyelvű, felsőfokú képzésben két aktív félév hallgatói jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás (kizárólag az Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez elnevezésű OEP nyomtatványon történő igazolás fogadható el),
 • ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolata,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.

Ha a szülő nő biztosított, akkor a foglalkoztatónál, tb. kifizetőhelynél kell igényelni az ellátást (igénylés a Gyed igénybejelentőn).

Ha a szülő nő nem biztosított vagy a vér szerinti apa kéri (függetlenül attól, hogy biztosított vagy sem), akkor a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve bírálja el, illetve folyósítja a hallgatói gyedet (igénylés az OEP által rendszeresített nyomtatványon).

Példa: a szülő nőt az egyetem befejezését követően felveszik egy munkahelyre, a 182. napon megszületik a baba. Az általános szabályok szerinti gyedre nem lesz jogosult, mert az előzetes 365 napból csak 362 nap biztosítási idővel rendelkezik, de mivel fél éve hagyta abba az egyetemet, ezért - egyéb feltételek fennállása esetén - diplomás gyedre jogosult lesz. Tekintettel arra, hogy biztosított, ezért a kifizetőhely állapítja meg részére a diplomás gyedet.

Példa: ha az anya tgyás-ra jogosult, de általános szabályok szerinti gyedre nem, és az egyetem mellett 4 órában munkaviszonyt létesített, egyéni vállalkozó lett, vagy egy határozott idejű jogviszony megszűnését követő 42 napon belül szült, még megilletheti a hallgatói gyed, mely az ő választásán múlik, azzal a feltétellel, hogy egyszerre csak egy ellátás folyósítható:

 • megigényli a tgyás-t, és 168 nap után, ami még hátra van a gyerek egyéves koráig, arra hallgatói gyedet kér;
 • ha a tgyás összege kedvezőtlenebb, mert pl. 4 órában dolgozott, akkor diplomás gyed iránti kérelmet nyújt be.

Ha az anya a tgyás-t igénybe vette, de sem gyedre, sem diplomás gyedre nem jogosult, utóbbira azonban a vérszerinti apa igen, mert pl. egyetemista, akkor az ellátást arra az időtartamra veheti igénybe, amely a 169 naptól a gyerek egy éves koráig még hátravan.

Diplomás gyed összege

A diplomás gyed fix összege:

 • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (101.500 Ft) 70 százaléka (71.050 Ft);
 • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (118.000 Ft) 70 százaléka (82.600 Ft).

Kérdésként merülhet fel, hogy ha az érintett alap-, illetve mesterképzésben is részt vesz, vagy már befejezte az egyetemet, akkor hogyan alakul a gyed összege:

 • a tanulmányok fennállása alatt azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a gyedre való jogosultság kezdő napján részt vesz;
 • a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt diplomás gyed esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő a diplomás gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett (Ebtv. Vhr. 26/D. § (3) bekezdés): ha alapképzésben, akkor minimálbér, ha mesterképzésben, akkor pedig a garantált bérminimum lesz az ellátás alapja.

Diplomás gyed "maximum" összege

Tekintettel arra, hogy a diplomás gyed fix összegű, és a minimálbérhez, illetve a garantált bérminimumhoz van igazítva, így ennek összegét minden év január 15-éig hivatalból újra felül kell vizsgálni, illetve január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Fontos kiemelni, hogy elképzelhető olyan eset is, miszerint nem fix összegű a diplomás gyed összege.

Példa: ha egy 182. napon szülő diplomás nő 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel rendelkezik, akkor feltehetőleg az általános szabályok szerint megállapított gyed összege számára kedvezőbb, mint a hallgatói gyed fix összege.

Ha viszont ez a diplomás nő 4 órában dolgozik, a minimálbér felével van bejelentve, de rendelkezik 180 napi jövedelemmel, akkor ebben az esetben a hallgatói gyed nagyobb összegű.

Amennyiben pedig nincsen 180 napi jövedelem, mert dolgozott pl. 150 napot, utána pedig veszélyeztetett terhesként táppénz kerül folyósításra, akkor ez már nem képezhet ellátási alapot, mivel a táppénzből nem kerül levonásra pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és csak 180 napi járulékalapot képező jövedelem alapján engedi a jogszabály a diplomás gyedösszegét az általános szabályok szerint kiszámítani.

Összefoglalva, évváltáskor mindig felül kell vizsgálni, hogy az emeléssel az általános szabályok szerinti-, vagy a hallgatói gyed kedvezőbb az érintett számára.

Társadalombiztosítás témakörben megszervezésre kerülő konferencián a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most! » SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS 2014

Hozzászólások

 1. Hozzászóló
  Rita

  Levelező tagozaton végeztem szülést megelőző egy évben. Így nem jár a gyed extra? köszi

 2. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Rita!

  Tekintettel arra, hogy a diplomás gyed egyik feltétele, hogy a szülő nő államilag elismert felsőoktatási intézmény magyar nyelvű nappali képzésében vegyen részt, ezért sajnos nem jogosult a támogatásra.

  Ajánlom szíves figyelmébe a Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A PENTA UNIÓ Zrt. körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 3. Hozzászóló
  Ildi

  Üdvözlet!

  Én 2014 januárban szereztem BSc diplomát, nappali képzésben( folyamatosan aktív voltam). A babát 2014.10.20-a körül várom , tehát ezek szerint jogosult vagyok diplomás gyedre?

  Befolyásol bármit ,hogy a tanulmányaimat azóta levelező, MSc-n folytatom tovább?Vagy mivel ,a nappali számít ,ezért nincs jelentősége?

  Köszönöm a segítséget!

 4. Hozzászóló
  Judt

  Arra a kérdésre szeretnék választ kapni,hogy méltányossági alapon lehet-e diplomás GYED-et igényelni?

 5. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Judit!

  Az egészségbiztosítási szerv méltányosságból terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat és táppénzt kizárólag biztosított részére állapíthat meg abban az esetben, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

  Amennyiben tehát a diplomás gyedet igénylő személy nem biztosított (vélhetően az esetek többségében ez a helyzet áll fenn), így előzetes biztosítási idővel egyáltalán nem rendelkezik, akkor méltányosságból gyed-et nem lehet részére megállapítani.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 6. Hozzászóló
  Viki

  Üdvözletem!
  Én arra lennék kíváncsi,hogy abban az egy évben míg valaki kapja a diplomás gyed-et,lehet-e párhuzamosan az iskolát is folytatni mondjuk levelező szaokn,vagy akkor le kell mondani í gyed-et?

 7. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Viki!

  A diplomás gyed jogosultsági feltétele, hogy a gyermeket a szülő a saját háztartásában nevelje.

  A gyed folyósításának további feltétele, hogy a gyermeket nem helyezik el nappali ellátást nyújtó intézményben (pl. bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet).

  Tehát, ha az iskolai tanulmányok folytatásnak ideje alatt (akár esti-, akár levelező szakon) a gyermek nem kerül ki a háztartásból, valamint arra az időre nem kerül pl. bölcsődébe, akkor a gyed folyósítása nem esik korlátozó tényező alá.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 8. Hozzászóló
  Lilla

  Tiszteletem!

  Érdeklődnék, hogy nem dolgozó, nappali tagozatos hallgató jogosult-e tgyásra?
  Köszönettel: Lilla

 9. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Lilla!

  A terhességi-gyermekágyi segély biztosítási jogviszonyhoz kötött egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, melynek feltétele, hogy a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított legyen (ezen időtartamba beleszámít a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
  egy évnél hosszabb ideig folytatott
  tanulmányok idejéből 180 nap).

  Amennyiben ezen jogosultsági feltételnek nem felel meg, az ellátásra nem jogosult.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 10. Hozzászóló
  Pestiné Patócs Bettina

  Érdeklődnék,hogy én 2009-ben kezdtem tanulmányaimat a főiskolán nappali tagozaton és abszolutoriummal végeztem 2012-ben de a záróvizsgát 2014-ben végeztem el,viszont nyelvvizsga nélkül.Érdeklődnék hogy így is jár a diplomás GYED?

 11. Hozzászóló
  Pestiné Patócs Bettina

  Érdeklődnék,hogy én 2009-ben kezdtem tanulmányaimat a főiskolán nappali tagozaton és abszolutoriummal végeztem 2012-ben de a záróvizsgát 2014-ben végeztem el,viszont nyelvvizsga nélkül.Érdeklődnék hogy így is jár a diplomás GYED?

 12. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Bettina!

  Az Ön esetében többek között az alábbi feltételeknek való megfelelés lehet a kérdésére a válasz:

  - a hallgatói jogviszony alatt vagy annak szünetelését, megszűnését követő 1 éven belül – 2013. december 31-ét követően – születik a gyermek,

  - a gyermek születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézmény magyar nyelvű nappali képzésében legalább két félév hallgatói jogviszonnyal (összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal) rendelkezik.

  Azaz, kérdésére a válaszát az befolyásolja, hogy mikor születik a gyermek. Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, jogosulttá válik az ellátásra.

  A diplomás gyed a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló hallgatók hallgatói jogviszonyához kötődik, nem a diploma vagy a sikeres államvizsga letételéhez.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 13. Hozzászóló
  Enikő

  Tisztelt Hölgyem/ Uram!
  2014. május 30-al végeztem a Szolnoki Főiskolán, mint vendéglátó szakmenedzser felsőfokú szakképzésben. Amint végeztem utána 45 napot dolgoztam, de sajnos a próba idő alatt elbocsátottak. Jelenleg első babás 12 hetes kismama és 23 éves , 2015. április 30-ra vagyok kiírva. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján nekem jár- e a diplomás gyed, milyen összegű és hol tudom igényelni és mikor kell ezeket elintézni? A diplomás gyed az meddig jár?

  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelettel:
  Enikő

 14. Hozzászóló
  Kati

  Tisztelt Hölgyem / Uram,

  Érdekelne, hogy 2012 júniusában szerzett diplomámat követően 2013 májusában született gyermekem után igényelhetek -e diplomás gyedet? itt csak az számít, hogy valaki december után született? mert a többi paraméternek kivétel nélkül megfelelek és a jelenlegi 37 ezer forintos jelenlegi gyed mellé nagy segítség lenne a gyed "extra".

  Köszönettel,
  Kati

 15. Hozzászóló
  Kati

  Tisztelt Hölgyem / Uram,

  Érdekelne, hogy 2012 júniusában szerzett diplomámat követően 2013 májusában született gyermekem után igényelhetek -e diplomás gyedet? itt csak az számít, hogy valaki december után született? mert a többi paraméternek kivétel nélkül megfelelek és a jelenlegi 37 ezer forintos jelenlegi gyed mellé nagy segítség lenne a gyed "extra".

  Köszönettel,
  Kati

 16. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Kati!

  Diplomás gyed csak 2013. december 31-ét követően született gyermek esetén folyósítható, de ebben az esetben is csak akkor, ha a szülő nő egyébként gyedre nem jogosult.

  Tekintettel arra, hogy Ön egyik feltételnek sem felel meg, ezért az ellátásra sajnos nem jogosult.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 17. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Kati!

  Diplomás gyed csak 2013. december 31-ét követően született gyermek esetén folyósítható, de ebben az esetben is csak akkor, ha a szülő nő egyébként gyedre nem jogosult.

  Tekintettel arra, hogy Ön egyik feltételnek sem felel meg, ezért az ellátásra sajnos nem jogosult.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 18. Hozzászóló
  Kati

  Tisztelt Hölgyem / Uram,

  Érdekelne, hogy 2012 júniusában szerzett diplomámat követően 2013 májusában született gyermekem után igényelhetek -e diplomás gyedet? itt csak az számít, hogy valaki december után született? mert a többi paraméternek kivétel nélkül megfelelek és a jelenlegi 37 ezer forintos jelenlegi gyed mellé nagy segítség lenne a gyed "extra".

  Köszönettel,
  Kati

 19. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Enikő!

  Diplomás gyedre az a 2013. december 31-ét követően született gyermek édesanyja jogosult, aki - többek között - felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül.

  Azaz az Ön esetében, amennyiben a baba 2015. május 31-ig megszületik (feltéve, hogy a többi jogszabályi feltételnek is megfelel, pl. gyed-re nem jogosult, illetve a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezik legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal), akkor jogosulttá válik a diplomás gyedre.

  A biztosítottakra vonatkozó szabályoktól eltérően a gyermek születésekor nem terhességi-gyermekágyi segély (tgyás) kerül folyósításra, hanem már a születés napjától diplomás gyed jár a gyermek egyéves korának betöltéséig.

  A diplomás gyed összege attól függ, hogy alapképzésben vagy mesterképzésben részesült-e a szülést megelőzően. Amennyiben a jogosultság kezdő napján alapképzésben, akkor a minimálbér 70 %-a, ha mesterképzésben, akkor a garantált bérminimum 70%-a kerül folyósításra. Miután még nem tudni, hogy 2015-ben mekkora lesz a minimálbér összege, így a pontos összeget nem tudjuk megírni.

  A diplomás gyed igénylése kizárólag kérelemre, az OEP által rendszeresített kötelező formanyomtatványon történhet ("Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra"). A kérelmet a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell benyújtani.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 20. Hozzászóló
  barbara

  Jogosult vagyok a diplomas gyed-re, a baba szuleteset kovetoen ket felevet passzivaltatnek, a kerdesem, hogy az egy ev lejarta utan, ha folytatom a tanulmanyaimat aktiv hallg. jogviszony mellett, jar-e gyes (a diplomas gyed helyett).

 21. Hozzászóló
  barbara

  Jogosult vagyok a diplomas gyed-re, a baba szuleteset kovetoen ket felevet passzivaltatnek, a kerdesem, hogy az egy ev lejarta utan, ha folytatom a tanulmanyaimat aktiv hallg. jogviszony mellett, jar-e gyes (a diplomas gyed helyett).

 22. Hozzászóló
  KoRi

  Tisztelt cím!
  Félbehagyott mesterszak után miért 61125.- Ft a kapott összeg? (Ráadásul havonta változó) Talán még adó is levonásra kerül a 82600-ból? Mert nem olvastam róla, és nem találok leírást a gyed adózásáról.

 23. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Barbara!

  Igen, a gyermek egy éves korának betöltését követően (a gyermek három éves korig) gyes illeti meg, melynek bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra, így nettó összege 2014-ben 25.650 Ft.

  A tanulmányok folytatása nem zárja ki a gyes folyósítását.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 24. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Kori!

  Igen, a diplomás gyed bruttó összegéből 16% szja-előleg és 10% nyugdíjjárulék is levonásra kerül.

  A diplomás gyed összege csak a tekintetben lehet változó, hogy a garantált bérminimum vagy a minimálbér alapulvételével kerül megállapításra, illetve, hogy milyen kedvezményeket és hogyan érvényesít, avagy tört hónapról vagy teljes hónapról beszélünk.

  Felhívom figyelmét, hogy a szülők választása szerint a gyermekgondozási díjból is lehet érvényesíteni a gyermek után járó családi kedvezményt, melyet a gyed-et folyósító szervnél kell kérelmeznie. Egy gyermek esetében ez bruttó 62.500 Ft (nettó 10.000 Ft) adóalap csökkentést .jelent.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 25. Hozzászóló
  Tündi

  Érdeklődnék, hogy ha van 2 aktív félévem, de az egyik önköltséges finanszírozási formában, akkor is jár a diplomás gyed? Illetve ha sikertelen az utolsó félévem, tehát mondjuk nem járok be órákra, de papíron aktív vagyok akkor is jár?

 26. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Tündi!

  A diplomás gyed egyik feltétele, hogy a gyermek születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézmény magyar nyelvű nappali képzésében legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

  Amennyiben a képzése ezen kritériumoknak megfelel (államilag elismert felsőoktatási intézmény, magyar nyelvű nappali képzés, két aktív félév), akkor jogosulttá válik az ellátásra, mivel annak juttatása nem a vizsgák sikerességéhez kötött, és nem függ attól, hogy önköltséges vagy állami finanszírozás keretében végzi tanulmányait.

  Fontos azonban, hogy annak eldöntése és igazolása, hogy mi minősül aktív félévnek, az a képző intézmény feladata.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 27. Hozzászóló
  Attila

  Tiszteletem!
  A feltételek közt lévő "saját háztartás" fogalma mit takar? Konkrétan az érdekel, hogyha szülőkkel együtt élünk egy háztartásban feleségemmel, az kizárja -e a diplomás gyedre való jogosultságát.
  Válaszát előre is köszönöm!

 28. Hozzászóló
  Attila

  Tiszteletem!
  A feltételek közt lévő "saját háztartás" fogalma mit takar? Konkrétan az érdekel, hogyha szülőkkel együtt élünk egy háztartásban feleségemmel, az kizárja -e a diplomás gyedre való jogosultságát.
  Válaszát előre is köszönöm!

 29. Hozzászóló
  Péter Pál Péter

  Boldog újévet kívánok!

  Szeretném megkérdezni hogy a jogosultságot elméletileg mennyi idő alatt álapítják meg? Olvastam a cikkben hogy januárban ujra birálják, nekünk a lányunk nov. 11-én született, az anyakönyvet dec 15.-én vehetük kézbe, ezen a napon be is nyújtottuk a papírokat. Gondolom a kárácsonyi/új évi szabadságok miatt csúszik a megálapítás, de ilyenkor az ujra birálás miatt lehet többlet késés.

  Azt is szeretném megkérdezni, hogy a diplomás gyed mértéke brutóérték, ha igen akkor a nettó értéke olyan 52500 forint körül várható?

  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdv:
  Pali

 30. Hozzászóló
  Izabella

  Kedves Holgyem/Uram,
  Erdeklodni szeretnek, hogy ha julius 12-re varom a babankat akkorra mar 4 feleves hallgatoi jogviszonyom lesz nappali kepzesben igy jogosult vagyok a gyed extrara, igaz?
  Igy jelenleg tgyasra nem lennek jogosult?
  Ha egyik rokonom bejelentene a vallalkozasaba, 180 biztositott nap utan jogosult lennek ra? Es plusz egy ev gyed extrara?
  Igazabol az lenne a cel h kapjak tgyast, 2 ev gyedet es utana gyest.
  Mit gondol, hogyan kellene alakitani a maradek idoszakot?
  Koszonom valaszat!

 31. Hozzászóló
  Balogh Anett

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  A Debreceni Egyetem végzős hallgatója vagyok, nyáron végzem, de májusra megszületik a pici. 183 nap biztosított idővel rendelkezem, ehhez hozzájön a 180 iskolai nap, az 363 nap, így jogosult vagyok a diplomás gyedre? Mivel ez a gyerek 1 éves koráig jár, utána igénybe tudok venni még valamit, vagy a párom elmehet gyedre, mert azt hallottam, hogy elmehet ha a nő egy fél évig gyeden volt.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv. : Balogh Anett

 32. Hozzászóló
  Fodor Emese

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  2010-ben kezdtem a felsőfokú tanulmányomat, alapképzésen. Azóta egészen 2015. 01. 31-ig aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezem, megszakítás nélkül. Ahogy megszűnik a jogviszonyom, onnantól kezdve 8 órás munkaviszonnyal fogok rendelkezni. A munkaviszonyból eredő bruttó bérem 210.000 Ft. A szülés várható ideje 07. 04.

  A kérdésem az lenne, hogy ezen adatok alapján hogyan kerül kiszámításra a CSED és a GYED feltéve, hogy mind a kettő jár nekem.

  Előre is köszönöm a segítséget!

 33. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Fodor Emese!

  A csed-re és a gyed-re való jogosultsági feltételhez a nappali tagozaton folytatott tanulmányok idejéből 180 napot be lehet számítani a 365 napos előzetes biztosítási időbe, de legalább 185 napig a gyermek születése előtt biztosítottnak kell lennie, hogy CSED-re jogosulttá váljon.

  Az Ön által közölt adatok alapján a gyermek születéséig vélhetően nem lesz 185 nap biztosításban töltött ideje így amennyiben a megkezdett munkaviszonyát is figyelembe véve csed-re nem jogosult, úgy – egyéb feltételek fennállása esetén – kizárólag diplomás gyedre lesz jogosult a gyermek egy éves koráig.

  Diplomás gyed és az általános szabályok szerinti gyed egyidejű folyósítása nem lehetséges.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 34. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Pali!

  a) A gyed iránti kérelem elbírálási ideje az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez (kifizetőhelyhez) történő megérkezését követő naptól számított 18 nap, feltéve hogy a gyed iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, egyéb esetben 21 nap.

  A határidőt az eljáró egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv vezetője indokolt esetben 21 nappal meghosszabbíthatja.

  A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

  b) Igen, a diplomás gyed bruttó összeg, melyből 16% szja-előleg, 10% nyugdíjjárulék, illetve magánnyugdíjpénztári tag esetén magánnyugdíjpénztári tagdíj is levonásra kerül.

  A diplomás gyed bruttó összege attól függ, hogy a jogosult alapképzésben vagy mesterképzésben részesült-e a szülést megelőzően. Amennyiben a jogosultság kezdő napján alapképzésben, akkor a minimálbér (2015-ben: 105.000,-Ft) 70 %-a (bruttó 73.500,-Ft), ha mesterképzésben, akkor a garantált bérminimum (2015-ben: 122.000,-Ft) 70%-a (bruttó 85.400,-Ft) kerül folyósításra.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 35. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Attila!

  A diplomás gyed jogosultsági feltételei, hogy a gyermeket a szülő a „saját háztartásában” nevelje, másrészt, hogy a gyermeket nem helyezik el nappali ellátást nyújtó intézményben (pl. bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet).

  Amennyiben az Önökkel egy háztartásban élő nagyszülők jogán sem kerül ugyanazon gyermek után csecsemőgondozási díj vagy gyed párhuzamosan folyósításra, úgy önmagában a szülőkkel „közös háztartás” ténye nem zárja ki a diplomás gyedre való jogosultságukat.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 36. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Izabella!

  a) Az ún. "diplomás gyed"-re válhat jogosulttá,amennyiben a többi jogosultságnak is megfelel (pl. gyedre nem jogosult).

  b) Nem, egyik esetben sem, mivel csecsemőgondozási díjra (CSED, a terhességi gyermekágyi segély 2015-től tovább élő változata) csak az jogosult, aki a szülést megelőző két évben legalább 365 napnyi biztosítási jogviszonnyal (pl. munkaviszonnyal) rendelkezik.

  Tekintettel arra, hogy biztosítási jogviszony hiányában igényelt diplomás gyed a gyermek egy éves koráig jár, így fennálló gyed hiányában a gyermek egy éves kora után csak gyes folyósítható. Azonban korlátlan időtartamban vállalhat munkát a gyes folyósítása mellett.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 37. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Balogh Anett!

  A diplomás gyednek nem feltétele, hogy az anya biztosított legyen. Diplomás gyed-re az jogosult, aki – többek között – a megelőző két éven belül két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve gyedre nem jogosult (megjegyezendő, hogy 365 napi előzetes biztosítási idővel, mint biztosított, már gyedre lenne jogosult).

  A diplomás gyed-et követően gyes igénylésére van lehetősége.

  Amennyiben a gyermek édesapja megfelel a gyed-re való jogosultsági feltételeknek akkor ő igénybe veheti a gyed-et, és a gyermek egy éves kora után gyed mellett korlátlan időtartamban végezhet keresőtevékenységet.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 38. Hozzászóló
  Angéla

  Tiszteletem!

  Kérdéseim a következők:
  1. Jelenleg kapok diplomás GYED-et, gyermekem 29 hetes. Azt mondták a férjemnek, hogy mivel nekem 1 évig jár ez a juttatás, a második évtől ő igényelheti a GYED-et munka mellett, én pedig itthon maradhatok a picivel (csak nem leszel biztosított). Azonban sehol nem találok erről leírva semmit. Valóban igaz ez? (OEP -nél mondták azt hiszem)
  2. Ha 3 éven belül ismét szülnék, újból jogosult lennék a diplomás GYED-re? Erre sem találtam eddig megfelelő választ.
  Segítségüket előre is köszönöm!

 39. Hozzászóló
  Angéla

  Tiszteletem!

  Kérdéseim a következők:
  1. Jelenleg kapok diplomás GYED-et, gyermekem 29 hetes. Azt mondták a férjemnek, hogy mivel nekem 1 évig jár ez a juttatás, a második évtől ő igényelheti a GYED-et munka mellett, én pedig itthon maradhatok a picivel (csak nem leszel biztosított). Azonban sehol nem találok erről leírva semmit. Valóban igaz ez? (OEP -nél mondták azt hiszem)
  2. Ha 3 éven belül ismét szülnék, újból jogosult lennék a diplomás GYED-re? Erre sem találtam eddig megfelelő választ.
  Segítségüket előre is köszönöm!

 40. Hozzászóló
  Angéla

  Tiszteletem!

  Kérdéseim a következők:
  1. Jelenleg kapok diplomás GYED-et, gyermekem 29 hetes. Azt mondták a férjemnek, hogy mivel nekem 1 évig jár ez a juttatás, a második évtől ő igényelheti a GYED-et munka mellett, én pedig itthon maradhatok a picivel (csak nem leszel biztosított). Azonban sehol nem találok erről leírva semmit. Valóban igaz ez? (OEP -nél mondták azt hiszem)
  2. Ha 3 éven belül ismét szülnék, újból jogosult lennék a diplomás GYED-re? Erre sem találtam eddig megfelelő választ.
  Segítségüket előre is köszönöm!

 41. Hozzászóló
  Zsófia

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult lehetek -e diplomás gyedre, ha a hallgatói jogviszonyom utolsó három hónapjában dolgozni kezdek, s ez a munkaviszony előre láthatóan öt, vagy hat hónapos lesz, s a gyermek a hallgatói jogviszony megszűnését követő egy éven belül születne meg.
  Válaszát előre is köszönöm!

 42. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Zsófia!

  A leírtak alapján a diplomás gyed azon feltétele, miszerint gyermeke 2013. december 31-ét követően, de felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szülessen, várhatóan teljesül, így jogosult lesz az ellátásra.

  Az általános szabályok szerinti gyed-re egyébként sem lenne jogosult, mivel az biztosítási jogviszonyhoz kötött, melyhez a szülést megelőző két éven belül 365 napi előzetes biztosítási idővel kellene, hogy rendelkezzen.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 43. Hozzászóló
  Vivien

  Üdvözlöm!

  Én 2012 szeptemberében kezdtem, meg a tanulmányaimat a Nyíregyházi Főiskolán alapképzésen (BA/BSc) és nem volt passzív félévem! Végig aktív volt. Nappali tagozatos vagyok és most 2015. júniusában fejezem be a tanulmányaimat. A szülésem várható időpontja szeptember 4.


  Az lenne a kérdésem, hogy jár- e nekem a diplomás gyed? És mellette milyen támogatás van amit még igénybe vehetnék?
  A párom 7 éve dolgozik a Magyar Honvédségnél ő milyen támogatást vehet igénybe?

  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlettel Vivien!

 44. Hozzászóló
  Dalma

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Kérdésem a GYED extrával kapcsolatos. Most fejezem be a 2. aktív hallgatói félévemet BA képzésen. Gyermekemet december közepére várom, így a tanszékvezetővel olyan módon egyeztem meg, hogy a következő évet egyéni tanrenden még elvégzem, és csak utána, a 2016/17-es tanévben halasztok. Úgy tudom, a GYED a gyermek 1 éves koráig jár, utána pedig a GYED extrát akkor kaphatom, ha egy év után folytatom az egyetemi tanulmányaimat. A kérdésem az, hogy ha nálam ez megcserélődik, és az első évben tanulok aktívan, a másodikban pedig halasztok, akkor nem leszek jogosult a GYED extrára?

  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

 45. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Dalma!

  Az Ön esetében a „gyed extra” az, hogy biztosítási jogviszony nélkül, mint nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező, „diplomás, hallgatói” GYED-re válik jogosulttá, amely a gyermek egy éves koráig jár.

  Mivel két aktív nappali félévvel már rendelkezik, ezért annak nincsen jelentősége az Ön szempontjából, hogy a 2016/17-es tanévben halasztani kíván.

  Tekintettel azonban arra, hogy a gyed, illetve ún. gyed extra által nyújtott egyéb kedvezmények (gyed melletti munkavégzés, több gyermek után járó ellátások egyidejűleg történő folyósítása) is biztosítási jogviszonyhoz kötöttek, tehát nem alanyi jogon járó ellátási formák, ezért legalább 365 nap (pl. munkaviszonyban töltött) előzetes biztosítási idővel kell, hogy rendelkezzen. Ennek hiányában a gyermek egy éves kora után csak gyes-re, mint alanyi ellátásra jogosult.

  A családi pótlék és az egyszeri, egyösszegű anyasági támogatás a gyermek születését követően igényelhető már.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 46. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Vivien!

  Igen, jogosult a diplomás gyed-re, amennyiben a cikkben hivatkozott egyéb feltételeknek is megfelel (általános szabályok szerinti gyed-re nem jogosult, gyermeket saját háztartásban neveli, stb.).

  A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár.

  Ezen - biztosítási jogviszonyhoz nem kötött - ellátás mellett alanyi jogon családi pótlék, valamint egyszeri egyösszegű anyasági támogatás igényelhető, melynek összege a legalacsonyabb öregségi nyugdíj (28.500) 225%-a, azaz 64.125 Ft. A gyermek egyéves kora után pedig gyes-ben részesülhet.

  A párja a gyermek születésére tekintettel 5 nap szabadságot tud igénybe venni a munkáltatójánál.

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 47. Hozzászóló
  Kiss Dávid

  Egy kérdésem lenne csak: ha dolgozó egyetemistaként szeretnék élni a diplomás vér szerinti apa gyed-del és biztos munkahelyem van illetve van már alap 365 nap bejelentett munkaviszonyom akkor jár-e a segély?
  Várom válaszukat,köszönettel:Kiss Dávid

 48. Hozzászóló
  Judit

  Tisztelt Hölgyem/uram!
  Érdeklődni szeretnék két dolog iránt.
  1. A diplomás GYED akkor is csak a gyermek egy éves koráig jár-e, ha ikrekről van szó.
  2. Az, hogy a hallgatói jogviszony fennállása mellett a szülés időpontjáig (összesen 20 hónapig) egyéni vállalkozó is a hallgató, jogosulttá teszi-e őt a CSED-re?
  Válaszukat előre is nagyon köszönöm!

 49. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Judit!

  a) Igen, a diplomás gyed is csak a gyermek egy éves koráig jár (a "normál" gyed esetén lépett életbe azon új szabályozás, miszerint 2013. december 31-ét követően született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama - a csed, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyed-re való jogosultság lejártát követően - további 1 évvel meghosszabbodik).

  b) Amennyiben a hallagatói jogviszony fennállása alatt egyéni vállalkozói jogviszonya is volt, ami jelenleg is fennáll (leírása szerint: 20 hónapnyi, ami idő alatt biztosítottnak minősül), akkor Ön jogosulttá válik csed-re, mert az általános szabályok szerinti feltételeknek megfelel.

  Csecsemőgondozási díjra jogosult ugyanis az, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

  - a biztosítás tartama alatt szül, vagy
  - a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
  - a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.

  A leírtak alapján feltételezhető, hogy gyed-re is jogosulttá válik, mely esetben diplomás gyed-re nem szerez jogosultságot. Gyed-re az általános szabályok szerint lesz jogosult a gyermek gyermek két éves koráig (mert a szülést megelőző két éven belül rendelkezik annyi biztosítási idővel, 20 hónappal, amennyi elegendő ahhoz, hogy a gyermek két éves koráig folyósítható legyen az ellátás.)

  Ajánlom szíves figyelmébe a PENTA UNIÓ Zrt. Könyvelőiroda-Vezetők Klubja által nyújtott pénzügyi-, számviteli szolgáltatásokat, ahol hatékony segítséget kaphat felmerülő szakmai kérdéseire (www.penta.hu/kvk).

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 50. Hozzászóló
  Barbara

  2012 szeptemberében kezdtem a főiskolai tanulmányaimat, és idén, 2015 nyarán kaptam meg a diplomámat. 3 évig folyamatos nappali, államilag támogatott képzésben vettem részt. Jelentkeztem mesterkèpzésre, de azt már levelezön szeretnèm folytatni. A mesterképzésre nagy a valószínűsége, hogy felvesznek, és ugyanígy államilag támogatott formában.
  Jelenleg 10 hetes terhes vagyok, a babát 2016.02.03-ra várjuk a párommal.
  A kritériumoknak megfelelek ( nem dolgoztam a föiskolai tanulmányaim alatt, és előtte sem, így nem járna a gyed ) a baba saját háztartásban lesz elhelyezve. Kérdésem az lenne, hogy ha nekem is jár a diplomás gyed, akkor - mivel szeptembertől msc képzésen leszek - az alapképzést, vagy a mesterkèpzést lehet alapul venni?

  Köszönöm a válaszát!

 51. Hozzászóló
  Tibor

  Tisztelt Hölgyem/uram!

  Azután érdeklődöm, hogy a diplomás Gyed a második gyermek után is igényelhető-e?

  Válaszukat előre is nagyon köszönöm!

 52. Hozzászóló
  Terjék Márta

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  2012. májusában végeztem a Debreceni Egyetemen. Ezek után 2012.szeptemberében felvételt nyertem az ELTE egyik mesterszakára ahol tovébb folytattam a tanulmányaimat. 4 sikeresen teljesített aktív félév után 2014/15/1 és 2014/15/2 félévben passziváltam, majd miután megtudtam, hogy kisbabát várok 2015/2016/1 félévben is passzív hallgatói jogviszonyt igényeltem. A gyermekem májusban fog születni így a következő félévben is passzív hallgató leszek. Érdeklődnék, hogy milyen támogatást igényelhetek? A diplomás Gyed jár-e nekem? Számíthatok-e magasabb összegű Gyed-re a mesterképzés miatt?

  Válaszukat előre is nagyon köszönöm!

 53. Hozzászóló
  Mária

  Szeretnék érdeklődni, hogy kaphatok-e a diplomaszerzéstől számított egy éven túli szülésnél Diplomás Gyedet akkor, ha két éven belül volt nappali tagozaton egy aktív, és egy "abszolvált" jogviszonyos félévem?

 54. Hozzászóló
  Judit

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Én azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy GYED-est a szülést követően kell igénybe venni? Azért kérdezném,mert szeretnék egy doktori hallgatóknak meghirdetett pályázatot megpályázni,aminek a feltétele az, hogy a folyósításig aktív státuszon legyek. Ugyanakkor ha elnyerem ezt az ösztöndíjat, pontosan az első félév vége felé fogok szülni és ahhoz, hogy megpályázhassam, a következő félévre is be kellene aktiválnom magam, így a GYED-et csak júliustól tudnám igényelni január helyett. Így megoldható a dolog, vagy mindenképp a szülést követően kell igényelnem a GYED-et, így a pályázatot felesleges megpályáznom?

  Köszönettel:
  Judit

 55. Hozzászóló
  Réka

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Doktori képzésben tanulok, mellette negyedállásban dolgozom. Amennyiben a negyedállású munkahelyemről megyek el szülni, és megvan előtte a 365 nap biztosítási időm, akkor a részmunkaidős fizetésem alapján számolt gyed-re vagyok csak jogosult (ami kb. 25.000) forint lenne), vagy választhatom a diplomás gyedet is, hiszen annak az összege esetemben jóval kedvezőbb (82.000 ft)? Tehát: ha egyidejűleg sima gyedre és diplomás gyedre is jogosult vagyok, akkor választhatok, és a kedvezőbbet igényelhetem meg?

  Amennyiben nem választható, jól értelmezem, hogy a szülést megelőzően fel kellene mondanom a részmunkaidős állásomat, hogy nem biztosítottként így csak a kedvezőbb diplomás gyedre legyek jogosult?

  Előre is hálásan köszönöm a válaszukat!

  Üdv: Réka

 56. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ ZRT.

  Kedves Réka!

  Hallgatói jogviszonya alapján akkor lehet jogosult gyermekgondozási díjra, ha az általános szabályok szerint nem szerez jogosultságot gyermekgondozási díjra. Amennyiben Ön az általános szabályok szerint (munkaviszonyára tekintettel) és a hallgatói jogviszonya alapján is jogosult lenne gyermekgondozási díjra, akkor Ön nem választhat, kizárólag az általános szabályok szerint járhat Önnek az ellátás.
  Ha Ön a munkaviszonya alapján - az általános szabályok szerint - jogosult lesz gyermekgondozási díjra, és a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, akkor a gyermekgondozási díj összege nem lehet kevesebb,
  - a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér,
  - a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum
  70 százalékánál. (Vagyis az általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj összege a "diplomás" gyed-nek megfelelő összeggel azonos.)
  (Alapképzés esetén 89.250 Ft/hó, mesterképzés esetén 112.700 Ft/hó ).
  Az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra leghamarabb a csecsemőgondozási díj időtartamának (legfeljebb a gyermek születésétől számított 168 nap) lejártát követően a gyermek 2. életévének betöltéséig lehet jogosult.

  Amennyiben a hallgatói jogviszonya alapján szerez jogosultságot gyermekgondozási díjra - megszünteti a biztosítási jogviszonyát, és nem lesz jogosult az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra -, akkor a gyermeke születésének napjától a gyermek első életévének betöltéséig járhat Önnek az ellátás.
  Összegezve: amennyiben nem szünteti meg a jogviszonyát, és az általános szabályok szerint kerül az ellátás megállapításra, úgy a csecsemőgondozási díj időtartamára (168 napra) alacsonyabb összeg járna Önnek, de a gyed összege (ami azonos lesz a "diplomás" gyed összegével) a gyermek 2 éves koráig folyósítható. Amennyiben megszünteti a jogviszonyt és "csak diplomás" gyed-et folyósítanak, akkor annak összege a teljes időszak alatt magasabb, de csak a gyermek 1 éves koráig jár.

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 57. Hozzászóló
  Luca

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Az utolsó aktív évem a 2015/2016-os időszak volt. Ez után két fél évet passzív állapoton volta. 2017 szeptemberétől ismét aktív lesz a hallgatói jog viszonyom és január vége felé várom a kisbabámat. Így beleszámít-e a passzív évem előtti és a következő ősszel kezdődő szemeszterem időszaka a két éves intervallumba?

 58. Hozzászóló
  Viki

  Üdvözlet!
  Engem az érdekelne, hogy mi van azzal aki, 2014be államvizsgázott, de még azóta sincs nyelvvizsgája?

 59. Hozzászóló
  Alexa

  Kedves Hölgyem/Uram!

  Érdeklődnék, hogy abban az esetben ha angol nyelven járok mesterképzésre, viszont minden más feltétel adott, tehát államilag akkreditált intézmény, államilag támogatott nappali képzés, akkor ez a tényállás kizárja, hogy diplomás GYED-re jogosult legyek?

  Köszönöm szépen a választ!

  Üdv,

  Alexa

 60. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Viki!

  Kérdésével kapcsolatban javasoljuk, forduljon ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahol az államvizsgáját megszerezte!

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 61. Hozzászóló
  Anna

  Kedves Hölgyem/Uram!
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha angol nyelven járok mesterképzésre, egyébként minen más feltételnek megfelelek, akkor nem vagyok jogosult diplomás GYED-re? Illetve ha a gyermek apja szintén felsőoktatásban tanul, magyar nyelven, akkor ő igényelheti a diplomás GYED-et?
  Köszönöm a válaszát!

 62. Hozzászóló
  Gréta

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  2016. júniusában végeztem osztatlan képzésben az orvosi egyetemen. 2016. augusztusban megszületett a fiam, rá egy éves koráig (2017. augusztus) kaptam is a GYED-et, ezután a páromvette igénybe.
  Most ismét terhes vagyok, 2018. május végére várjuk a következő babát.
  Az érdekelne, hogy jogosult vagyok-e diplomás GYED-re, vagy csak a sima GYES-re?

  2éven belül volt aktív félévem, de a záróvizsgám több, mint 1 éve volt. Nem találtam erre semmit, hogy mi van akkor, ha egyből jön a második gyerek.

  Előre is köszönöm válaszát!

 63. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Anna!

  Tekintettel arra, hogy az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontja jogosultsági feltételként a magyar nyelvű képzésben való részvételt jelöli meg, ezért az angol nyelven folyó képzés a diplomás GYED-re való jogosultságot valóban nem alapozza meg. Ugyanakkor, ha a gyermek vér szerinti apja megfelel minden jogosultsági feltételnek, akkor ez esetben részére megállapítható a diplomás GYED.

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 64. Hozzászóló
  Vica

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Elolvastam a fenti cikket, ami pár évvel ezelőtti ugye. Abban az értelemzésem szerint az áll, hogy a nappali tagozaton tanuló, de mellette 4 órás részmunkaidőben dolgozó szülő nő eldöntheti, hogy a munkaviszonya után, vagy a hallgatói jogviszonya után kéri a GYEDet. Ez jelenleg is így van? (Úgy tudom némi változás volt a diplomás gyedben 2018. januárjától, pl. már két évig jár.)

  Válaszát előre is köszönöm!

 65. Hozzászóló
  PENTA UNIÓ Zrt.

  Kedves Vica!

  A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.
  Diplomás gyed-re az a szülő nő jogosult, aki az alábbi 1.-6. pontokban felsorolt valamennyi feltételnek megfelel:
  1. a fent leírt általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a gyermek születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
  2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
  3. a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
  4. a gyermeket saját háztartásában neveli,
  5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
  6. a gyermek születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.
  Ha a diplomás gyed-re jogosult személy a gyermek születésekor biztosított, és
  1. Amennyiben az igénylő, a gyermekgondozási díj jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel akkor a gyermekgondozási díj alapját, ezen 180 napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.
  2. Ha az igénylőnek az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelme, de ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díj alapját ezen 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.
  Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább 180 nap folyamatos – Tbj. 5. § szerinti – biztosítási jogviszonya.
  3. Ha a biztosítottnak a jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva nincs legalább 120 naptári napi jövedelme, az ellátás naptári napi alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani, kivéve, ha a biztosított tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, ekkor a tényleges, illetve a szerződés szerinti jövedelem alapulvételével kell a gyermekgondozási összegét megállapítani.
  Az 1.-3. pontokban leírtak szerint megállapított gyermekgondozási díj összege nem lehet kevesebb a minimálbér, illetve a garantált bérminimum alapján megállapított összegnél, valamint nem lehet magasabb a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál (havonta).
  2018. január 01. napjától hatályos jogszabályi változások értelmében a 2017. december 31-ét követően megállapított "diplomás gyed" esetében, illetve abban az esetben, ha az igénylő "diplomás gyed"-re való jogosultsága 2017. december 31-én fennáll, akkor a "diplomás gyed" a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

  Üdvözlettel:

  PENTA UNIÓ Zrt.

  Az oldalon bármilyen formában közzétett tartalom nem minősül tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. A www.penta.hu körültekintően gyűjti és mutatja be az oldalon található információs tartalmat, azonban nem vállal semmiféle felelősséget az oldal használatából bekövetkező anyagi vagy más jellegű esetleges károkért vagy károkozásért. Ezért az oldal felhasználói számára különösen javasolt megfelelő szakmai tanácsadás igénybevétele, mielőtt pénzügyi-számviteli-adózási-társadalombiztosítási kérdésekben vagy szabályozással kapcsolatban eljárnak.

 66. Hozzászóló
  Nóra

  Tisztelt Hölgyem/Uram!

  Az utolsó félévemet végzem az egyetemen (az elmúlt 5 évben folyamatosan aktív, nappali jogviszonyom volt), és emellett 2018. július 2-a óta (tehát jelenleg kicsit több, mint 3 hónapja) dolgozom főállásban. Jelenleg 15 hetes terhes vagyok, 2019. március végére vagyok kiírva.

  Úgy tudom, hogy a GYED igényléséhez 180 nap egyetemi jogviszony beszámítható, így 185 nap munkaviszony szükséges a szülés napját megelőzően. Érdeklődnék, hogy ez pontosan a gyakorlatban hogy értelmezendő? A 185 napba a konkrét munkában töltött idő vagy a munkahely által történő biztosítás szükséges? Mi a helyzet táppénz esetén? Az beleszámít a szükséges időbe vagy nem?

  Tehát ha július 2-től van munkaviszonyom, akkor nekem a szükséges 185 nap január első hetében telik. Ha esetleg előbb elmegyek táppénzre (pl. novemberben), akkor így nem lesz meg a szükséges 185 “ledolgozott” napom és így "csak" az egyetemi GYED-re leszek jogosult? Vagy ilyen helyzetben hogyan alakul és hogyan számolandó a támogatás?

  Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!

 67. Hozzászóló
  Heni

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  2019.01.31.-én szűnt meg a hallgatói jogviszonyom az egyetemen. Sikeres záróvizsgát tettem decemberben, viszont a nyelvvizsgám még nincs meg. Jelenleg nem dolgozom. A babánkat 2019. 07.10.-ére várjuk. Az lenne a kérdésem, hogy jogosult vagyok-e diplomás GYED-re?
  Válaszát előre is köszönöm!

 68. Hozzászóló
  Niki

  Kedves Penta Unió Zrt.

  Egyetemi tanulmányaimat 2016. Szeptember 1-en kezdtem meg. Három félévet, tehát 2018 januárig aktív voltam, majd két félévet passzivaltam. 2019. Februártól újra aktív lettem. Emellet 2016. Szeptember 13-a óta dolgozom, diákmunkát. 2018 februárjában munkahelyet valtottam, de szintén diákszövetség által közvetített munkahelyre kerültem. A kérdésem az lenne, hogy jár-e így a diplomás gyed vagy sima gyedet kapnék? Úgy tudom, a diákmunka nem számít munkáltató által biztosítottnak, igy gyedet nem kapnék.
  Segítségüket előre is köszönöm.
  Üdv, Niki

 69. Hozzászóló
  Viola

  T. Hölgyem/Uram!

  Diplomás gyedre jogosult vagyok akkor ha terhességem ideje alatt passzív jogviszonyom volt és dolgoztam főállásban és szülést követően 6-7 hónapon belül folytatom tanulmányaimat aktív nappali jogviszonyban? Illetve ilyenkor az iskolát veszik figyelembe vagy azt hogy főállásban dolgoztam?
  Üdv,
  Viola

 70. Hozzászóló
  Horváth Lilla

  Kedves Illetékes,
  Érdeklődnék, hogy 3 félév, egyetemi, mesterképzéses, nappali, állami támogatású jogviszony után igényelhetek e GYED-et, ha a képzés nyelve angol? Érthetetlen számomra, hogy minden feltétel megfelelő, állami ösztöndíjas, nappali a képzés, magyarok számára is meghirdetett, csupán angol az oktatási nyelv és erre nem járna a GYED?
  Köszönettel

 71. Hozzászóló
  Brigi

  Üdvözlöm! Arról szeretnék érdeklődni, mi történik ha a doktori képzés során igénybe veszem a diplomás GYED-et, de miután visszatérek 2 év babázás után, úgy döntök, otthagyom a képzést? Ilyenkor kell-e bármit visszafizetni? Hol tudok ennek esetleg utánanézni? Előre is köszönöm az információt!

 72. Hozzászóló
  L.Z.M

  Tiszteletem!
  Összesen 4 éves az egyetemem. Elvégeztem ebből 3 nappali évet. Az utolsó évemet egyéni nappali tanrenden végzem, munka miatt. Így is elfogadják az éveimet?
  Diploma megszerzése után terveznénk a babát, hogy bele férjünk az egy évbe. Köszönöm válaszát!

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM