A 2016-os üzleti év zárásának kiemelt feladatai

Elindult az új év, mellyel kezdetét vette a szakmában a beszámolási időszak. A beszámoló összeállításához természetesen az üzleti év zárását is el kell végezni. Összegyűjtöttük a 2016-os üzleti év zárásának legfontosabb feladatait, hiszen egy helyes számviteli zárás az új üzleti év nyitásának alapja is egyben.

Számviteli politikai döntések

A gazdálkodóknak 2016-ra vonatkozóan már új számviteli politikai döntésekkel kell rendelkezniük az alábbiak vonatkozásában:

 • Beszámoló formája (egyszerűsített éves beszámolóra való áttérés esetén);
 • Kivételes nagyságú vagy kivételes előfordulású bevételek, költségek ráfordítások;
 • Egyszerűsített éves beszámoló esetén mit tekint jelentős összegű soroknak (új előírás, hogyha a vállalkozás mérlege és eredménykimutatása nagybetűvel és római számmal jelölt tételeket tartalmazza, akkor összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartalmát külön-külön be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, amennyiben azok jelentősek);
 • Üzleti vagy cégértékkel összefüggésben (régi vagy új szabályokat alkalmazzák);

Követelések értékelése

A számviteli törvény szabályai szerint behajthatatlan követelés nem szerepelhet a mérlegben, azt hitelezési veszteségként le kell írni.

Behajthatatlannak minősül az a követelés

 • amelyre a végrehajtás során nincs fedezet (végrehajtó nemleges jegyzőkönyve);
 • amit a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett (aláírt megállapodás);
 • amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet;
 • amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet;
 • amit eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (végrehajtás illetéke, fizetéses meghagyás illetéke, bírósági eljárás illetéke ügyvédi díj, közjegyzői díj, végrehajtói díj);
 • az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel (cégkivonat, visszajött levélküldemény);
 • bíróság előtt érvényesíteni nem lehet (felszámolásnál, kényszertörlésnél be nem jelentett követelés);
 • a hatályos jogszabályok alapján elévült.

Ez utóbbi két jogcím társasági adóalapot növelő tétel. A követelések behajthatatlanságának tényét dokumentálni kell. A fenti bizonylatoknak a mérlegkészítés időpontjáig kell rendelkezésre állni.

Adott, kapott támogatások elszámolása

Az adott támogatásokat pénzügyi rendezéskor (kifizetéskor) kell elszámolni. 2016. évben fontos változás az adott támogatások elszámolásával kapcsolatban, hogy a más vállalkozásnak adott támogatás egyéb ráfordítás függetlenül, hogy milyen célra adták.

Tőketartalékba csak jogszabályi előírás alapján kerülhet fejlesztési támogatás elszámolásra (a Szakképzési Alapból és az EMVA uniós forrásból kapott támogatások). A tőketartalékba kerülő kapott támogatások esetében csak a mérlegfordulónapig befolyt támogatást lehet elszámolni (igénylés alapján nem lehet).

Minden fejlesztési támogatást – amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján tőketartalékba nem kerülhetnek - annak pénzügyi rendezésekor bevételként kell elszámolni. Ha a támogatás a következő üzleti évben, de a mérlegkészítés időpontja előtt folyik be, de a fejlesztésből megvalósuló eszközt előző év(ek)ben használatba vették (aktiválták) és így értékcsökkenési leírást számoltak már el, akkor sem lehet a támogatást megelőző üzleti évre elszámolni (a költségek, ráfordítások ellentételezése csak a befolyás üzleti évétől kezdődik, nincs önellenőrzés). A bevételként elszámolt támogatást időbelileg el kell határolni. A támogatásonként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.

Költség-ráfordításra kapott támogatások elszámolási szabályai:

 • A jogszabály alapján járó támogatások esetén egyéb bevételként kell elszámolni a befolyt, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig igényelt támogatás összegét (csak normatív támogatásoknál). Ha azonban a költség a tárgyévben, vagy az azt megelőző években még nem merült fel, akkor a támogatást időbeli leg el kell határolni (feloldása a költség felmerülésekor).
 • Egyéb támogatások azon támogatások, amelyek nem tartoznak az előbbibe, és amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez kapcsolódnak, befolyáskor számolhatóak el. A 2016. évközi változás: hogyha az elszámolás mérlegkészítés időpontjáig megtörténik, akkor a járó összeg elszámolható (2016-ra is alkalmazható a szabály). Ez egy döntési lehetőség, hogy a régi vagy új szabállyal zár a vállalkozás.
 • A pályázat útján elnyert támogatásokra az utólagos finanszírozás a jellemző, azaz a költségek, ráfordítások előbb felmerülnek és a hozzá kapcsolódó támogatás későbbi év(ek)ben folyik be. A felmerült költséget nem lehet időbelileg elhatárolni, ha a támogatás nem kerül elszámolásra. Esetükben célszerű lehet megvizsgálni, hogy a felmerült költséget alapítás-átszervezés aktivált értékeként lehet-e aktiválni?

Devizás tételek mérlegfordulónapi átértékelése

Amennyiben 2016-ban a devizás tételek mérlegfordulónapi átértékelése egyenlegében árfolyamveszteséget fog okozni, az év végi átértékelési árfolyamveszteség elhatárolása beruházási hitelnél, forgóeszközhitelnél lehetséges saját döntés alapján, ha az

 • árfolyamnyereséggel nem ellentételezett és
 • devizakészlettel nem fedezett.

Elhatárolás esetén kötelező a céltartalék képzése.

Céltartalék arányszáma beruházási hitelnél:

beruházás aktivásától eltelt időtartam
hitel teljes futamidő (vagy a tárgyi eszköz élettartama, ha az rövidebb a hitel futamidejénél)

Forgóeszközhitelnél a céltartalék arányszáma:

hitelfelvételtől eltelt időtartam
hitel teljes futamidő.

Lekötött tartalék képzése eredménytartalékból szintén kötelező az elhatárolt veszteség és képzett céltartalék különbsége összegében.

Korábban elhatárolt veszteségek esetében, ha a hitel, kölcsön átértékelése nyereség, a korábban elhatárolt veszteségből a nyereség összegéig kötelező feloldani (nemcsak az évközi törlesztésre jutó arányos összeget kell oldani). Újra kell ezek után számolni a céltartalékot, lekötött tartalékot.

Behajtási költségátalány számviteli elszámolása

A 2016. évi IX. törvény alapján a behajtási költségátalány befolyt járó összegét egyéb bevételként kell elszámolni. Addig a 0. számlaosztályban lehet nyilvántartani.

Fizetendő összegnél csak az érvényesített behajtási költségátalányt kell elszámolni, amely egy év után elévül. Az eddig kötelezettségeket hatálybalépéskor egyéb bevételbe kellett leírni. Ha egy éven belül mégis kiterhelik, akkor újra fel kell venni kötelezettségként.

Egyéb-bevétel ráfordítás új tételei

Az üzemi eredménybe jellemzően azok a gazdasági eseményekkel kapcsolatos elszámolások kerültek, amelyek nem kapcsolódnak részesedéshez, értékpapírokhoz, kölcsönökhöz, vagy átalakulásokhoz, vagy semmilyen eszközhöz nem kapcsolódnak. Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások, készletek, rövid lejáratú követelések – a vásárolt követelés kivételével – gazdasági eseményeit itt kell elszámolni, amelyek eddig a rendkívüli eredményben voltak.

Pénzügyi műveletek új tételei

A pénzügyi műveletek eredményében a számviteli törvény korábbi kategóriái több esetben megmaradtak, de egyes soroknak új elnevezése van, illetve az egyes sorokban a gazdasági események elszámolása tartamilag megváltozott.

Az egyes eredménykimutatási sorokban elszámolt gazdasági események attól függnek, hogy milyen eszközhöz kapcsolódnak:

 • tartós részesedésekhez,
 • befektetett pénzügyi eszköznek minősülő értékpapírokhoz, vagy hosszú lejáratú kölcsönökhöz, illetve
 • forgóeszközök között kimutatott részesedéshez, értékpapírhoz.

Jóváhagyott osztalék, kapott osztalék elszámolásának új szabályai

A kapott, járó osztalék elszámolásában tartalmi változás, hogy a mérlegfordulónapig befolyt, járó osztalékot lehet majd elszámolni (eddig a mérlegkészítés időpontjáig befolyt, ismertté váltat kellett elszámolni).

Az osztalék jóváhagyás új szabályai szerint a tulajdonosoknak jóváhagyott osztalékot az eredménytartalékból a kötelezettségekkel szemben kell lekönyvelni: T 413 – K 479.

Kiegészítő melléklet

Az éves beszámoló kiegészítő melléklete új adatokkal, információkkal bővül 2016. évtől. A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban szerepelnek.

A beszámoló közzétételének új formája

A beszámoló beküldésére az ÁNYK rendszert már nem lehet használni. Helyette bevezésre került az OBR, amely ellenőrzési funkciókat is tartalmaz, benne kötelező elektronikus mérleg – és eredménykimutatás sémákkal. A kiegészítő melléklet továbbra is PDF-ben kerül közzétételre. A beszámolót az űrlappal együtt az ügyfélkapun keresztül lehet beküldeni.

**********************

Vegyen részt idén (is) a Penta mérlegképes továbbképzésén, ahol a 2016. évi zárás kiemelt feladatairól és a 2017. évi számviteli változásokról szól a tavaszi tematika. A hagyományos, kétnapos továbbképzésen személyesen is felteheti kérdéseit előadóinknak!

Jelentkezzen most, biztosítsa be 2017-es kreditpontjait és tegye fel kérdéseit! Találkozzunk idén is a PENTA UNIÓ Zrt. hagyományos, kétnapos továbbképzésén!

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM