Képzési tájékoztató: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ szám: 54 344 01; Emelt szintű szakképesítés

Összefoglaltuk a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés legfontosabb tudnivalóit, hogy az érdeklődők már a képzés elkezdése előtt átfogó képet kaphassanak arról, hogy az egyes tananyagegységek során mit fognak tanulni és hogy a bizonyítvány megszerzését követően milyen készségekkel fognak rendelkezni és ezek milyen munkakörök betöltésének szükséges feltételei.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés - felsőfokú végzettség hiányában - a pénzügyi-számviteli szakma "belépő szintje". A bizonyítvány megszerzésével megnyílik az út egy hosszútávú és folyamatosan építhető karrier irányába, hiszen erre a végzettségre épül a mérlegképes könyvelő majd az adótanácsadó szakképesítés is.

A képzés célcsoportja

Olyan (minimum) érettségivel rendelkező felnőttek (a munkaerőpiacon elhelyezkedni vágyók, már munkával rendelkezők vagy kismamák), akik Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés birtokában szeretnék munkaerőpiaci esélyeiket növelni, illetve szeretnének egy olyan szakképesítéssel rendelkezni, mellyel - felsőfokú végzettség hiányában - lehetőségük lesz a mérlegképes könyvelői majd akár az adótanácsadói szakképesítés-ráépülés megszerzésére.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3611

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Pénzügyi asszisztens

Pénzügyi koordinátor

Pénzügyi referens

Pénztáros

Számlaellenőr

Pénzügyi projektmenedzser

4122

Bérelszámoló

Bérszámfejtő

Bérügyi adminisztrátor

3614

Számviteli ügyintéző

Főkönyvi könyvelő

Főkönyvi munkatárs

Számviteli előadó

4121

Könyvelő (analitikus)

Analitikus könyvelő

Analitikus nyilvántartó

Anyagkönyvelő

Banki könyvelő

Díjkönyvelő

Folyószámla könyvelő

Forgalmi könyvelő

Gépkönyvelő

Készletkönyvelő

Kontírozó könyvelő

Könyvelői adminisztrátor

Leíró könyvelő

4123

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási

adminisztrátor

Vállalati pénztáros

Pénzügyi nyilvántartó

Számlázási ügyintéző

Számviteli adminisztrátor

4112

Általános irodai adminisztrátor

Irodai adminisztrátor

4136

Iratkezelő, irattáros

Iratkezelő

4131

Készlet- és anyagnyilvántartó

Készlet- és anyagnyilvántartó

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítéssel megszerezhető kompetenciák

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében,
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
 • könyvelési feladatokat ellátni,
 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat,
 • elszámolni a termelési költségeket,
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,
 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában,
 • számítógépes programcsomagokat használni,
 • irodai szoftvereket használni,
 • ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

Tananyagegységek és azok tartalma

Ügyviteli feladatok és statisztika

Tízujjas vakírás, Szövegformázás, Levelezés és iratkezelés, Üzleti kommunikáció, A statisztika alapfogalmai, Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei, Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása, Az érték-, ár- és volumenindex, A grafikus ábrázolás

Gazdálkodási feladatok

Mikrogazdasági alapok, A fogyasztói magatartás és a kereslet, A vállalat termelői magatartása és a kínálat, A vállalkozások alapítása, működése, A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai, A nemzetgazdaság ágazati rendszere, A marketing alapjai, Jogi alapismeretek, Tulajdonjog, A kötelmi jog, Gazdálkodás a befektetett eszközökkel, Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer, Munkaerő és bérgazdálkodás, Gazdálkodás, gazdaságosság, A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája, A vállalkozás válsága

Könyvelés számítógépen

Szoftverjog és etika, adatvédelem, Programokkal kapcsolatos követelményrendszer, programok közötti kapcsolatok, Főkönyvi és folyószámla könyvelő program, Bérelszámoló program, Készletnyilvántartó program, Tárgyi-eszköz nyilvántartó program, Integrált vállalati rendszer

Könyvvezetés és beszámolókészítés

A számviteli törvény, éves beszámoló, A vállalkozás vagyona, A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret, A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások, A vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása, Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások, Jövedelem elszámolás, Termékértékesítés elszámolása, Költségekkel kapcsolatos elszámolások, A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok, Pénzügyi analitika számítógépen, Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások, A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások, A zárás, éves beszámoló

Banki és vállalkozásfinanszírozási ismeretek

Pénzügyi szektor alapvetései, Pénzügyi intézményrendszer, A pénzforgalom, A pénzügyi piac és termékei, Biztosítási alapismeretek, A pénz időértéke, Értékpapírok értékelése, Valuta, deviza-árfolyam, A vállalkozások pénzügyi döntései, A beruházások értékelése, A forgóeszköz ellátás, A finanszírozás gyakorlata, A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése, Beruházások pénzügyi döntései, Forgóeszköz-szükséglet megállapítása, Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű terv), Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói

Adózási ismeretek

Az államháztartás rendszere, Adózási alapfogalmak, Az adózás rendje, Személyi jövedelemadó és a bért terhelő járulékok, Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái, Társaságok jövedelem adózása, Általános forgalmi adó, Helyi adók, Elektronikus bevallás gyakorlata, A bevallás ellenőrzése

Projektfinanszírozás

A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői, A projektfinanszírozás szereplői, A projektfinanszírozás csatornái, A projektfinanszírozás menete, A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix), PPP, a köz- és magánszféra partnersége, A projektfinanszírozási ügylet megvalósításának menete, A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és tőkeszerkezetre jellemző mutatószámok; finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre, Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése, Saját erő formái, A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban, Hitel/saját erő arány vizsgálata, Finanszírozási kockázatok, a kockázatok kezelése, A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői), Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában, a garanciák típusai, Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-Carlo szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése, A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, IRR, PI, ROI, A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrásterv), A pénzügyi terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv), A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei (cash flow, likviditástervezés, költség-haszon elemzés), Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, hitelszerződés és projektszerződés), A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások, Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források, A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata, Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM), Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv, A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés, Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei

Projektfolyamatok követése

Projekt és projektszervezet, A projektmenedzsment funkciói és területei, Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai, A projektben érdekelt szereplők, illetve jogszabályi és más normatív előírások, Projekttermék meghatározása, Projektciklus menedzsment, projektelemzés, problémaelemzés, Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, Erőforrás-tervezés, idő és költségterv elkészítése, Projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás, Tervlezárás és kockázatelemzés, Projekttervek jóváhagyása, Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment), Projektirányítás dokumentumai, Projekttervezés és irányítás számítógépes programmal, A projekt lezárása, értékelése, Projekt monitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése, A közbeszerzési eljárás, szállítók kiválasztása, szerződéskötés

Foglalkoztatás I.

Idegen nyelven: szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése, egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai, közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezései

Foglalkoztatás II.

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, munkavállaló felelőssége, Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák, Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka), Álláskeresési módszerek, Vállalkozások létrehozása és működtetése, Munkaügyi szervezetek, Munkavállaláshoz szükséges iratok, Munkaviszony létrejötte, A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései, A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei, A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási tanácsadás)

 

 

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM