Ácsné Molnár Judit: Ingyenes juttatások a 2012. évi zárás és beszámolókészítés tükrében

A 2013. február 6-i, "Év végi zárás, beszámolókészítés, bevallások" című Penta Uniós konferencián Ácsné Molnár Judit, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai főtanácsosa többek között a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 2012. évi, illetve 2013. január 1-jétől hatályos változásait ismertette.

 

További számviteli változásokkal, aktualitásokkal részletesebben foglalkozunk a 2013 júniusától országszerte megrendezésre kerülő könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező, kreditpontos továbbképzésén.

 

Jelentkezzen most, és szerezze meg kötelező kreditpontjait júniusban!

 

Budapest Debrecen Győr Kaposvár Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs SzekszárdSzolnok Zalaegerszeg

 

Az ingyenes - pénz, eszköz, szolgáltatás formájában nyújtott - juttatások kapcsán a 2012. évtől következett be változás.

Eltérőek az adomány, illetve a nem adomány támogatások ráfordításként elszámolt összegének elismerésére vonatkozó szabályok, amikor nincs növelő tétel, illetve csak az adomány esetében - annak meghatározott részével - érvényesíthető csökkentő tétel az adóalapnál.

Nyilatkozatok útján elismert, adománynak nem minősülő támogatások

Az adománynak nem minősülő támogatások esetén - a Tao tv. 3. számú melléklet A/13. pontja [a továbbiakban: 3M/A/13.] értelmében - a támogatott által kiállított 2 darab nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy a támogatást nyújtónak a nem adomány címén nyújtott támogatásokkal ne kelljen megnövelnie az adózás előtti eredményét.

A Tao tv. hivatkozott pontja szerint ugyanis az adózás előtti eredményt meg kell növelni a - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség címén - nem adományként nyújtott támogatás összegével, kivéve, ha a támogatást nyújtó adózó (a közhasznú szervezet kivételével) rendelkezik a támogatottól olyan tartalmú nyilatkozattal, hogy a tőle kapott támogatás bevételként elszámolt összege nélkül nem lesz negatív az eredménye, amelyet a beszámoló elkészítését követően (újabb) nyilatkozat útján igazol.

Például, ha "A" cég "B" cégnek 100 egység pénzbeli támogatást utalt át 2012-ben - amely mögött teljesítés hiányában nincs sem szolgáltatásnyújtás, sem termékértékesítés -, az "A" cég csak akkor nem növel a 100 egység támogatás összegével, ha a "B" cégtől 2 darab - a hivatkozott rendelkezés szerinti tartalmú - nyilatkozattal rendelkezik. A "B" cég a következők szerinti nyilatkozatokat teszi:

Nyilatkozat 1.: "A juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív." - ez egy előre mutató, jövőidejű kijelentés, például amikor a "B" cégnél jóváírásra kerül a kapott támogatás, úgy kalkulál, hogy majd az év végén az eredménye ily módon nem lesz negatív;

Nyilatkozat 2.: "A juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem negatív." - ezt a kijelentést a "B" cég a beszámolójának az elkészítését követően teszi, amikor már bizonyossággal állíthatja, megerősítheti az első nyilatkozatában foglaltakat.

Az "A" cég csak akkor nem növel a bevallásában a nyújtott támogatás összegével, ha 2 db nyilatkozattal rendelkezik a támogatottól, illetve a támogatottak mindegyikétől, hiszen lehet, hogy többeknek is nyújtott támogatást az adóévben.

A Tao tv. 3M/A/13. szerinti nyilatkozat kizárólag társasági adóalany kedvezményezetteknél értelmezhető. Nem társasági adóalanyok - például költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, magánszemély - esetében nem feltétel a nyilatkozat megléte ahhoz, hogy az őket támogatónál a ráfordítás elismert legyen.

Előfordulhat továbbá olyan eset is, amikor a támogatás nem bevételként kerül elszámolásra; ilyen például az egyszeres könyvvitelt vezető szervezeteknél (alapítványnál, egyháznál stb.) az eszközben, vagy szolgáltatás formájában kapott támogatás. Esetükben nem értelmezhető a nyilatkozattétel.

Ha a támogatást nyújtó közhasznú szervezet - például egy közhasznú alapítvány támogat egy másik szervezetet, vagy akár gazdasági társaságot -, akkor a közhasznú szervezet által nyújtott nem adomány támogatás ráfordításként elszámolt összege feltétel nélkül elismert (nem kell nyilatkozat, s nincs más feltétel sem). Ez a - Tao tv. 3M/A/13. szerinti - kivételes szabály akkor értelmezhető, ha a közhasznú szervezetnél a vállalkozási tevékenysége terhére nyújtott támogatásról van szó (jellemzően azonban az alapcél/közhasznú tevékenység terhére történik a támogatás-nyújtás, amely esetben fel sem merülhet annak a társasági adóalapnál történő minősítése).

Adomány

A támogatásokon belül adománynak csak az adomány fogalom [Tao tv. 4. § 1/a. pont] szerinti feltételeknek megfelelő ingyenes juttatás minősül.

Adománynak minősül:

- a közhasznú szervezet részére a - külön törvény szerinti - közhasznú tevékenysége támogatására, - az egyház részére a külön törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, - a közérdekű kötelezettségvállalás céljára [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 593-596. §] nyújtott - adóévi pénzbeli támogatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, - ha az nem jelent a jövedelemadó törvényekben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának, vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, a felsoroltak közeli hozzátartozójának.

Adomány kizárólag közhasznú tevékenységhez nyújtható. Az adomány ráfordításként elszámolt összege az adományban részesülő igazolása alapján elismert az adóalapnál.

Például, ha "A" cég 2012-ben "B" közhasznú egyesületnek a közhasznú tevékenységéhez átutalt 100 egység pénzbeli támogatást, úgy "A" cégnek a kapott adomány-igazolás birtokában az adomány összegével nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét.

Az igazolás tartalmát a Tao tv. meghatározza: szerepeltetni kell abban a kiállító és az adózó nevét, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és az adományozás célját (a közhasznú célt). Adomány-igazolás esetén nincs szükség nyilatkozatra (vagy igazolás, vagy nyilatkozat adásának van helye).

Amennyiben azonban az igazolásban olyan tevékenység (cél) kerül megjelölésre, amely a közhasznú szervezet nem közhasznú tevékenysége, akkor annak támogatása nem lehet adomány. Ha pedig nem adomány "igazolásáról" van szó, akkor hiányzik a 2 db nyilatkozat (amely a támogatónál - egy esetleges revízió során - adóhiányt, adókülönbözetet eredményezhet).

Elismert, adománynak nem minősülő támogatás

Vannak olyan jogcímek az ingyenes juttatások körében, amelyeket maga a Tao tv. elismer költségként, ráfordításként, azaz nem kell sem igazolás, sem nyilatkozat. Ilyen - adománynak nem minősülő - az adóalapnál elismert támogatások lehetnek:

- filmgyártás támogatása, - előadó-művészeti szervezet támogatása, - látvány-csapatsport támogatása.

Adományozási szerződés

A Tao tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja akként rendelkezik, hogy csökkenti az adózás előtti eredményt

- a közhasznú szervezetnek, - a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, - a külön törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására - adott támogatás 20%-a (közhasznú szervezet esetén), illetve további 20%-a tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege (ez adomány).

Külön, magasabb mérték - a nyújtott támogatás 50%-a - érvényesíthető csökkentő tételként a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak adott támogatások esetén (az együttes korlátra is figyelemmel).

"Egyszerű" adományozás

A rendelkezés alapján - a tagolásból is kitűnően - az adományozások kapcsán nincs általános szerződés-kötési kötelem. Ez azt jelenti, hogy az "egyszerű" adományozás során a 20%-os csökkentéshez továbbra sem kell adományozási szerződést kötni (annak nincs akadálya, hogy adott adományozó ne tehetne írásbeli felajánlást ilyen esetben is).

Az egyszerű adományozás formáját tekintve lehet pénz, eszköz és szolgáltatás. Az adományozónál a nyújtott adomány 20%-a (de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege) ugyanazon igazolás birtokában érvényesíthető csökkentésként, amely igazolás a költségelszámolás elismerését megalapozza. [Egy igazolás elégséges; ugyanakkor célszerű lehet feltüntetni az igazoláson, hogy "az adóalap megállapítása céljából került kiállításra", mivel a csökkentésre jogosító igazolás tekintetében ezt a Tao tv. 7. § (7) bekezdésében előírtak tartalmazzák.]

"Tartós" adományozás

A másik konstrukcióhoz, a tartós adományozáshoz azonban - továbbra is - szükséges az adományozási szerződés megkötése, méghozzá írásban történő megkötése, amely esetben az adományozó (20 + 20) 40%-os csökkentésre jogosult (figyelemmel itt is az adózás előtti eredmény korlátjára).

Az adományozó a tartós adományozási szerződésben vállaltak teljesítése esetén ezt a magasabb mértékű kedvezményt négy éven keresztül, azaz a szerződéskötés évében és az azt követő 3 évben igénybe veheti. A tartós adományozás formáját tekintve kizárólag pénzben nyújtott támogatás lehet.

Az adózás előtti eredmény korlátjára a kedvezmények együttes - azaz a 20, 40, illetve 50%-os mérték egy adóéven belüli - érvényesítése esetén is figyelemmel kell lenni. Az adományozó a korlát túllépése esetén - a meghaladó rész tekintetében - csökkentésre nem jogosult. (Nincs korlát a nyújtott adomány ráfordításként elszámolt összegére vonatkozóan; az igazolás szerinti összegben elismert költség.)

Videónkon Ácsné Molnár Judit példán keresztül a követelések elszámolását ismerteti Önöknek.

Ácsné Molnár Judit: Példa követelés elszámolására

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM