Eszközbeszerzéshez kapcsolódó állami támogatások számviteli sajátosságai az IFRS rendszerében

A 2013. évben Magyarországon is elkezdődött az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) magyarországi bevezetésének előkészítése. A tervek szerint a konszolidált beszámolót készítő társaságok meghatározott nagyságrend fölött választhatnák, a tőzsdei cégek és a hitelintézetek számára már a 2017. évtől kezdődően kötelező lenne az IFRS szerint összeállított beszámoló elkészítése.

A jogszabályok harmonizációján túl nagyon fontos a számviteli szakemberek felkészítése, a szakmai szervezetek összehangolt munkája. A 2014. évtől kezdődő üzleti években nemzetközi standard szerint összeállított beszámolót csak és kizárólag olyan mérlegképes könyvelő állíthat össze, illetve olyan könyvvizsgáló vizsgálhat, akik erre vonatkozóan rendelkeznek speciális minősítéssel.

Az állami támogatások IFRS rendszerbeli elszámolásának lehetőségeit vázolja fel Önöknek Nagy Erzsébet Tünde (közgazdász, okleveles könyvvizsgáló), az "IFRS Mestertúra" címen tartandó Pentás konferenciasorozat előadója.

Az IFRS bevezetésével javul a beszámolók minősége, a társaságok teljesítménye nemzetközi mércével is összehasonlíthatóvá és átláthatóvá válik, amely erősítheti a befektetői bizalom helyreállítását.

A nemzetközi számviteli standardok ismerete Magyarországon ma még nem széleskörű, de várhatóan a jövőben emelkedni fog azon hazai vállalatok és szakemberek száma, akiknek a nemzetközi számviteli standardokat is alkalmazniuk szükséges.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések tételes ismeretén túl - az alábbi időpontokban megrendezésre kerülő IFRS MESTERTÚRÁN - választ kaphat adótervezési-, adóoptimalizálási lehetőségekkel, gyakorlati tapasztalatokkal és konkrét jogesetekkel kapcsolatos kérdésekre is. Jöjjön el Ön is!

Kérdése van? Küldje el előzetesen a konferencia@penta.hu e-mail címre és vitassák meg a konferencián a konzultáció keretében!

Jelentkezés, további információk » IFRS MESTERTÚRA

Állami támogatás és közreműködés

Az IFRS rendszerén belül az IAS 20 standard alkalmazandó az állami támogatások és egyéb állami közreműködések elszámolására és közzétételére, valamint az állami közreműködés egyéb formáinak közzétételére vonatkozóan.

Fogalmak

Az állam(háztartás) kifejezés a kormányra, kormányzati szervekre és hasonló, akár helyi-, akár nemzeti- vagy nemzetközi testületekre utal.

Az állami közreműködés olyan állami tevékenység, amely bizonyos kritériumoknak megfelelő, egy vagy több gazdálkodó egység részére gazdasági előny nyújtását célozza meg.

Az állami támogatások erőforrásoknak egy gazdálkodó egység részére történő átadásai formájában nyújtott állami közreműködések, amelyet a gazdálkodó egység működési tevékenységéhez kapcsolódó, meghatározott feltételek múltbeli vagy jövőbeli teljesítése ellenében nyújtanak.

Az eszközökkel kapcsolatos támogatások olyan állami támogatások, amelyeknek az elsődleges feltétele az, hogy az ilyen támogatásra jogosult gazdálkodó egység hosszú lejáratú eszközöket szerezzen be, hozzon létre, vagy más módon szerezzen meg.

A jövedelemhez kapcsolódó támogatások az eszközökhöz kapcsolódó támogatásoktól eltérő állami támogatások.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó állami támogatások elszámolása

Az állami támogatások nem mutathatók ki addig, amíg nem áll rendelkezésre ésszerű bizonyíték arra, hogy

  • a gazdálkodó egység teljesíteni fogja a hozzájuk kapcsolódó feltételeket; és
  • a gazdálkodó egység részesülni fog a támogatásokban.

Az állami támogatásokat szisztematikusan kell bevételként elszámolni azon időszakok alatt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kapcsolódó, kompenzálni kívánt ráfordításokkal összemérésre kerüljenek.

A támogatások nem írhatóak jóvá direkt módon a saját tőkével szemben.

Az eszközökhöz kapcsolódó állami támogatásokat - ideértve a valós értéken számított nem monetáris támogatásokat is - a mérlegben halasztott bevételként kell bemutatni, vagy a támogatással az eszköz könyv szerinti értékét kell csökkenteni.

A támogatások pénzügyi kimutatásokban történő bemutatásának két módja:

  • elhatárolt bevételként történt kimutatás: a támogatást szisztematikusan és ésszerű alapon az eszköz hasznos élettartamára kell bevételként elszámolni;
  • a támogatással az eszköz könyv szerinti értékének csökkentése: támogatás eredményként az értékcsökkenthető eszköz élettartama alatt az alacsonyabb értékcsökkenési leíráson keresztül kerül megjelenítésre.

Jövedelemhez kapcsolódó támogatások

A jövedelemhez kapcsolódó támogatásokat

  • az eredménykimutatásban bevételként mutatják ki vagy elkülönítve, például olyan általános tétel részeként, mint az "egyéb bevételek";
  • a másik alternatíva, hogy a kapcsolódó ráfordításokból kerülnek levonásra.

Magyar szabályozás az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában

A magyar szabályozás a nemzetközihez hasonlóan előírja, hogy a támogatást olyan arányban lehet felhasználni, amely mértékben a hozzá kapcsolódó eszköznél ráfordítások és költségek felmerülnek.

Ennek értelmében a támogatás rendkívüli bevételként elhatárolásra kerül. Ha például ez egy olyan eszközhöz kapcsolódik, amely amortizálódva fog kikerülni a könyvekből, a halasztott bevételből értékcsökkenéssel arányosan kell visszaírni.

2013-tól változás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számviteli tv.) - de 2012-re is alkalmazható -, hogyha növekszik az eszköz bruttó értéke és hasznos élettartama, nem kell változtatni az értékcsökkenésen, a hasznos élettartam növekedését a feloldásnál figyelmen kívül lehet hagyni.

Példa: egy társaság az általa kalkulált 100 bekerülési értéken pályázott egy eszközre, melyre 80% támogatás nyújtható. A 100 egységnyi kalkulált bekerülési értékből azonban nem fogadnak el 10-et, így csak a 90-nek a 80%-a, vagyis 72 egységnyi támogatás került megítélésre. A társaság az eszközt év közben fejlesztette, melynek következtében az eszköz új értéke 120 egység lett, a 100 helyett.

Ebben az esetben a támogatás év végi feloldásakor nem szabad figyelembe venni az értéknövelő beruházást, azaz azon tényt, hogy a hasznos élettartam megnövekedett. Az eredeti szerződésben foglalt meghatározott mutatószámmal kell számolni.

Ha az eszköz értékesítésre kerül, akkor az eszközhöz kapcsolódóan kapott támogatás az eszközzel együtt "mozog", miszerint, ha az eszközhöz kapcsolódóan nem történik költség- és ráfordítás elszámolás (pl. értékcsökkenés), akkor a támogatás mértéke sem változik. Egyebekben a könyvszerinti érték kivezetése kapcsolódik az értékesítéshez, és a kapcsolódó támogatást is vissza kell oldani, meg kell szüntetni.

Összefoglalva, az eredeti feltételek szerint a támogatás visszaírására csak abban az esetben kerül sor, ha az eszközhöz kapcsolódóan történik költség- és ráfordítás elszámolás.

A támogatás eredetileg rendkívüli bevételként kerül be a könyvekbe és onnan kerül elhatárolásra halasztott bevételként.

Visszaíráskor azonban több eredménykategória is érintve lehet, pontosan azért, hogy a különböző eredménykategóriák ne torzuljanak. Ha például ez értékcsökkenéshez kapcsolódódik, akkor egyéb bevételként célszerű visszaírni (melyre a kiegészítő mellékletben szükséges magyarázatot adni), illetve kamathoz kapcsolódóan pénzügyi műveleteként fog megjelenni.

Konklúzió

A fent ismertetett magyar szabályozáshoz képest a nemzetközi számviteli szabályozásban eltérést eredményez, hogy az eszközökhöz kapcsolódó állami támogatással a mérlegben lehetőség van az eszköz könyv szerinti értékét is csökkenteni. Ebben az esetben a támogatást eredményként az értékcsökkenthető eszköz élettartama alatt az alacsonyabb értékcsökkenési leíráson keresztül jelenítik meg.

Az IFRS rendszerében tehát két választás áll rendelkezésre az eszközbeszerzéshez kapcsolódó állami támogatások elszámolására:

  • halasztott bevételként történő kimutatás, illetve
  • eszköz könyv szerinti értékének csökkentése.

Amikor a két választási lehetőség közül a menedzsment valamelyik alkalmazása mellett dönt, a könyvelőnek felelőssége és feladata tájékoztatni őket a két módszer különbségéről. Az első esetben nagyobb marad az eszközérték, de forrás oldalon megjelenik egy kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolás a halasztott bevétel miatt. A második esetben az eszközérték módosul, de nem változik a forrásoldal.

IFRS témakörben megszervezésre kerülő Pentás konferenciákon a férőhelyek száma korlátozott, jelentkezzen most! » IFRS MESTERTÚRA

Szóljon hozzá a témához!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM