Közösségen belüli és export-import ügyletek – a nemzetközi áfa jelene és jövője

témák
 • Áfa tv. /
 • telephely /
 • teljesítési hely /
 • közösségi termékértékesítés /
 • közösségi termékbeszerzés /
 • termékexport /
 • termékimport /
 • láncügyletek /
 • vevői készlet /
 • adóraktár /
 • adólevonási jog /
 • devizás számla /

TANTERMI és ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS - 2024. 06. 19.

3+1 ok, amiért érdemes ezt a rendezvényt választania:

1.

Gyakorlatorientált konferencia sok példával

Az előadás megértését előadónk releváns példák bemutatásán keresztül is segíti.

2.

Választ kap kérdéseire

A közvetítés lehetővé teszi, hogy felmerülő kérdéseit megírja előadónknak, aki az előadást követő konzultáció keretében megválaszolja azokat.

3.

Kényelmes környezet

Otthonról kényelmes környezetben, az elhangzottakra fókuszálva tekintheti meg a rendezvényt.

+1.

Kedvezmény

Speciális ajánlattal készültünk új és visszatérő résztvevőinknek egyaránt. Válasszon lenti kedvezményeink közül!

Az előadó ajánlásával

 

"A vállalkozások életében elkerülhetetlen, hogy nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot létesítsen, akár szolgáltató, akár a termelőszektorban tevékenykedik. A külföldi elemet tartalmazó ügyletek esetében elengedhetetlen, hogy a számlázási és az ÁFA szabályokat ismerjük és alkalmazni tudjuk, a marasztaló adómegállapítások elkerülése érdekében. Ráadásul Uniós szinten az egyes adóhatóságok között egyre szorosabb és hatékonyabb az együttműködés, határokon átívelő egyes ügyleteket a kár több nemzeti adóhatóság együttesen is ellenőrizhet.

Előadásunk keretében a nemzetközi áfa ügyletekhez kapcsolódó fogalmak rögzítését követően, az ilyen jellegű ügyletek, elemzésére, a szabályok rendszerszintű ismeretére és alkalmazására is kitérünk.Ismertetésre kerül többek között az áfa regisztráció kérdésköre, ha több adószámmal rendelkezünk, akkor adott ügylet esetében melyiket használjuk. a számlázás során.

Górcső alá vesszük az alapügyleteket, úgymint termékimport, határon átnyúló termékértékesítések, termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének szabályait, a közösségi termékértékesítés adómentességének feltételeit. A mindig problémát okozó háromszögügylet és láncügylet is példákkalillusztrálva áttekintésre kerül.

2024. január 1-től a virtuális szolgáltatásokra vonatkozó teljesítési hely szabályok is változnak, ugyancsak módosult a közvetett vámjogi képviselőre vonatkozóan az adólveonási szabályok. Az előadás kitér továbbá 2025. január 1-től alkalmazandó ún. uniós alanyi adómentességi szabályokra is."

Dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő

 

Jelentkezem

A "Közösségen belüli és export-import ügyletek – a nemzetközi áfa jelene és jövője" konferencia tematikája:

I. Alapelvek és alapfogalmak

 • Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél
 • Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete
 • Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma
 • Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél
 • A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése
 • Áfa regisztráció
 • Melyik adószámra kell kiállítani és melyik adószámról kell kiállítani a számlát?
 • Egyablakos rendszer
 • Gyakorlati példák regisztrációra

II. Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

 • Gazdasági célú letelepedettség
 • Székhely
 • Természetes személy
 • Állandó telephely fogalma a magyar és az Eu-s jog alapján
 • A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma
 • Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét
 • Termékértékesítés
 • Szolgáltatásnyújtás
 • Termékköz

III. Alapügyletek

 • Termékimport
 • Határon átnyúló termékértékesítések
 • Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél
 • Termékértékesítés

IV. Közösségi termékértékesítés

 • Az adómentesség feltételei
 • Az eladó és a vevő jogállása
 • A adóalanyiság mint feltétel- annak gyakorlati ellenőrzése
 • A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál
 • Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései
 • Van kiszállítási határidő?
 • Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?
 • A magyar adóhatósági, bírósági gyakorlat
 • Konkrét esetek ismertetése
 • Gyors intézkedések
 • A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek
 • A kiszállítást igazoló dokumentumok köre
 • A közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól hatályos szabályai
 • Melyek az ott felsorolt dokumentumok és mit jelent a kiszállítás megtörténtének vélelme?
 • Más módon is van lehetőség a kiszállítás igazolására?
 • Hogyan igazolható a kiszállítás saját fuvareszközzel való szállítás esetén
 • Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés
 • A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre
 • Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?
 • A saját termékátszállításának bizonylatolása
 • A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció
 • A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb.
 • Az adólevonásra jogosító bizonylat
 • Példák

V. Közösségi termékbeszerzés

 • Szabályai és feltételei
 • Teljesítési helye,
 • Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás
 • Készlet behozatal adófizetés nélkül
 • Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele
 • Adómentességek
 • Példák

VI. Termékexport – A termék harmadik országba történő értékesítéséhez kapcsolódó adómentesség

 • Teljesítési helye
 • Az adómentesség feltételei
 • A kiszállítás igazolásának módja
 • A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása,
 • Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany
 • Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés
 • Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?
 • A vevő illetőségének van jelentősége?
 • Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru
 • Az exportszámla
 • Példák

VII. Termékimport

 • Termékimport teljesítési helye – az import tagállam
 • Önadózás vagy kivetés
 • Vámeljárás a csomagküldeményekre
 • Különleges (egyszerűsített) vámeljárás
 • A 22 euró alatti termékek importja is adóköteles
 • Mikor merül fel import adómentesség a csomagküldemények esetében?
 • Vámeljárás az egyablakos rendszernél
 • Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja
 • Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele
 • Az adómentes termékimport
 • A közvetlen és a közvetett termékexport
 • Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése
 • A közvetett és a közvetlen képviselő
 • Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

VIII. Láncügylet

 • Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések
 • Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei
 • A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége
 • Mi a teendő, ha az első és mi ha az utolsó vevő fuvaroz illetve szervezi a fuvart?
 • Közbenső vevő fuvarozása, a tv-i vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás
 • Gyakori hibák
 • Példák 3 illetve többszereplős export illetve közösségi láncügyletre
 • A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése
 • A három illetve többszereplős láncügylet
 • Gyakorlati példák
 • Bizonylatolás, bevallás

IX. Háromszögügylet

 • Fogalma, feltételei
 • Összefüggés a láncügylettel
 • Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban
 • Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés
 • Facet-ügy
 • Gyakorlati példák
 • Bizonylatolás
 • Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg
 • Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása
 • Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás
 • Közösségi termékbeszerzésre fizetett előleg

X. Vevői készlet

 • Vevői készletre vonatkozó szabályrendszer
 • A tulajdonátruházás időpontjának a jelentősége
 • A 12 hónapos határidő
 • Az eladó és a vevő által bérelt raktár
 • Az adószám és a letelepedettség jelentősége az eladónál és a vevőnél
 • Új vevő megjelenése
 • A termék átszállítása a vevő készlet tagállamából egy másik tagállamba
 • A vevői készlet leltárhiánya vagy megsemmisülése esetén követendő eljárás
 • Európai Bíróság ítéletek, VAT Committee állásfoglalása
 • Nyilvántartási szabályok
 • Bővült az összesítő nyilatkozattételi kötelezettség vevői készletnél
 • Belföldön fenntartott vevői készlet
 • Jellemzői
 • Egyszerűsítés esete
 • Egyszerűsítés nélküli eset
 • Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet
 • Bizonylatolási kérdések, adóbevallás

XI. Adóraktár

 • Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos
 • Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan
 • Bizonylatolás, bevallás
 • Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

XII. Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

 • Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?
 • A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése
 • Főszabály a teljesítési helyre
 • Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások
 • Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

XIII. Konzultáció

Jelentkezem

Előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

 • <br />
<b>Notice</b>: Undefined index: nev in <b>/home/penta/public_html/frontend/bord/konferenciak-single.php</b> on line <b>254</b><br />

  dr. Csátaljay Zsuzsanna

  jogász, áfa szakértő

Részvételi díj
34.900 Ft / fő
KEDVEZMÉNY(EK)
1. Koránkelő Kedvezmény

Jelentkezzen 2024. június 12-ig és a részvételi díj 34.900 Ft + áfa helyett 29.900 Ft + áfa.

2. Csoportos kedvezmény

Egy cégtől kettő vagy több jelentkező esetén kérjük, keresse kollégáinkat egyedi ajánlatért! >> konferencia@penta.hu

3. VIP részvétel

Csatlakozzon Ön is a Könyvelőiroda-Vezetők Klubjához és kreditpontok, hasznos szakmai tartalmak és egy szakmabeliekből álló közösség mellett évenként 5 (rugalmasan választható) konferencián vehet részt. Éves tagsági díj: 59.800 Ft + áfa / fő


Ön már klubtag? A kedvezmény érvényesítéséhez jelentkezéskor adja meg a klubkoordinátortól kapott kedvezménykódot!

Ellátás

A tantermi képzés részvételi díja tartalmazza a jegyzettömböt és a tollat, díjmentes WIFI használatot, továbbá a konferencia szüneteiben elfogyasztható kávét, teát, frissítőt és péksüteményeket, gyümölcsöket.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM