Hogyan lehet Önből IFRS mérlegképes könyvelő?

A város nevére kattintva megismerheti oktatóinkat, árainkat és választhat időpontjaink közül.

Válasszon várost!
Kedvezmények
Bónusz ajándék
Kattintson a részletekért!
Budapest
Információ és jelentkezés
Debrecen
Információ és jelentkezés
Győr
Információ és jelentkezés
Kaposvár
Információ és jelentkezés
Miskolc
Információ és jelentkezés
Nagykanizsa
Információ és jelentkezés
Nyíregyháza
Információ és jelentkezés
Pécs
Információ és jelentkezés
Szekszárd
Információ és jelentkezés
Szolnok
Információ és jelentkezés
Zalaegerszeg
Információ és jelentkezés
Még bizonytalan vagyok, többet szeretnék tudni a képzésről

04115003 számú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

1. A javaslatot tevő adatai

1.2.1 Név: Gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1 Megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő

2.2 Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0411 Könyvelés és adózás

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1 Megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő

3.2 Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:

4.1       A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2       A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.

A képesítési követelményt előíró jogszabály:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (6) bekezdés a) pont; 151. § (1) bekezdés

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet

5.  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.                                                                                              Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart - szükség esetén - a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.                                                                                            Képes a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is. Tisztában van a sztenderdek főbb fejlődési tendenciáival és nyitottan áll a változások implementálásához. Kérésre összefoglalja a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívja a figyelmet a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.                                          

Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása:

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll:

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2 Nyilvántartó hatóság:

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

7.  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

7.2 Szakmai előképzettség:

04115002. Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés

54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet) 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

Okleveles könyvvizsgáló

regisztrált mérlegképes könyvelő

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény:

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8.1 Minimális óraszám: 240

8.2 Maximális óraszám: 360

9. A szakmai követelmények leírása:

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén:

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Bemutatja a keretszabályokban szereplő követelményeket.

Ismeri az IFRS-ek keretelveit.

Elfogadja és betartja a keretelvek elvárásait

Önálló véleményt alkot arról, hogy milyen lépéseket kell megtenni egy vállalkozásnak ahhoz, hogy az IFRS keretelveknek megfelelő kimutatásokat készíthessen.

Elmagyarázza a globális számviteli rendszerek indokait és szükségességét

Tisztában van az IFRS-ek kialakulásával és annak indokaival.

Érdeklődő az IFRS-ek fejlődésének irányai iránt.

Megfelelően azonosítja a vagyoni elemeket és az eredményképző tételeket, helyesen besorolja az egyes mérleg-, eredményés cash flow tételeket.

Tudja a pénzügyi kimutatások elemeivel összefüggő megjelenítési kritériumokat.

Törekszik arra, hogy a pénzügyi kimutatások elemeit szabályszerűen és informatívan sorolja be és jelenítse meg

Betartja a vagyontárgyak mérlegtételekbe történő besorolásának szabályait.

Megfelelően alkalmazza az értékelési elveket és eljárásokat.

Ismeri az értékeléshez kapcsolódó szabályokat.

Szem előtt tartja és befogadja az értékeléssel összefüggő szabályokat.

Önálló javaslatokat fogalmaz meg a vállalati működésnek megfelelő értékelési szabályok alkalmazásáról.

Megalkotja a lényeges közzétételi követelményeket

Érti a közzétételi követelményeket.

Törekszik a megbízható adat- és információforrások használatára.

Felelősséget vállal a közzétételi követelmények tartalmáért.

Kialakítja az IFRS-ek által megkövetelt adatok nyilvántartási rendszerét.

Ismeri a globális számviteli rendszerek nyilvántartási sajátosságait, ideértve az analitikus nyilvántartások részletezettségét.

Belátja a globális számviteli rendszerek által megkívánt adatok/analitikák mélységét.

Betartja és betartatja az analitikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat.

A vállalkozás sajátosságait figyelembe véve elkészíti a vállalkozás IFRS alapú számviteli politikáját.

Érti az IFRS beszámoló készítéshez szükséges rendszerek működését és alkalmazását adott vállalati környezetre.

Elfogadja a szükséges információs keretek kialakításának szükségességét. Törekszik ezek folyamatos felülvizsgálatára a standardok, illetve a vállalati működés változásainak követésére.

Irányítja, illetve javaslatokat tesz az IFRS-eknek megfelelő számviteli politika kialakítását.

Értelmezi egy vállalatcsoport működését, képes a csoport tagjai közti kapcsolatokat feltérképezni, a számviteli szabályzatokat ennek megfelelően kialakítani és IFRS konszolidált beszámolót elkészíteni.

Ismeri a vállalatcsoportok beszámolási kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi előírásokat. Tud IFRS konszolidált beszámolót készíteni.

Elkötelezett az IFRS konszolidált számviteli beszámoló pontos és határidőre történő elkészítése mellett.

Felelősséget vállal az IFRS konszolidált számviteli beszámolóért.

Javaslatot tesz a menedzsment által készített többlet adatszolgáltatás tartalmi elemeire.

Tudja, hogy melyek a vállalati működés szempontjából lényeges adatszolgáltatási elemek.

Belátja a megbízható információforrások fontosságát.

Felelősséget vállal a szolgáltatott adatok megbízhatóságáért.

Elemzi az IFRS pénzügyi hatóságáért. beszámolókban szereplő adatokat és értelmezi azokat.

Érti az IFRS beszámolóban megjelenő adatok tartalmát és azonosítja a lényeges összefüggéseket.

Nyitott és érdeklődő a beszámoló készítési folyamatok megértése iránt.

9.3  Modulszerű felépítés esetén

Nem modulszerű felépítésű, nem releváns.

9.4  A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem

10.  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

Az IFRS mérlegképes könyvelők egy speciális, azonban nemzetgazdasági szempontból kulcsfontosságú terület tekintetében látnak el nélkülözhetetlen feladatokat. A szakképesítés képessé teszi annak megszerzőjét arra, hogy a GDP legnagyobb hányadát adó vállalkozások számviteli munkáját végrehajtsák és megfelelő tapasztalatszerzés esetén azt vezessék. A képesítés megszerzése egyidejűleg ajtót nyit – megfelelő nyelvtudás esetén – Európa, de akár a világ munkaerőpiacára is, mivel az itt megszerzett tudás lényegében további konvertálás nélkül ott is közvetlenül alkalmazható, feltéve, hogy az IFRS-ek szerinti beszámolást az ország bevezette. Figyelemmel a szabályozás tendenciájára, a lehetőségek tekintetében jelentős bővülés is várható, hiszen új és új gazdálkodói kör kerül a szabályozás hatóköre alá. A munkaerőpiaci súlyt tovább javítja az a tény, hogy az IFRS-ek alapján pénzügyi kimutatásokat készítő vállalkozások – méretükből adódóan – a legnagyobb foglalkoztatónak minősülnek e területen.

11.  A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt, a programkövetelmény alapján összeállított (min. 1 db) írásbeli feladatot minimum 60%-os szinten teljesítette.

11.2 Írásbeli vizsga

11.2.1  A vizsgatevékenység megnevezése: IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás összeállítása, elemzése

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

IFRS környezetben gazdasági események értelmezése és rögzítése; konszolidált és egyedi szinten egyaránt. A vizsgadolgozat elsősorban gyakorlati feladatmegoldás. A vizsgázó könyvvezetés, beszámolóban szereplő értékadatok kiszámítása, meghatározása és ehhez kapcsolódó elsősorban számítási és elméleti feladatokat old meg. A megkövetelt ismeretanyag a teljes pénzügyi számviteli spektrumot lefedi. A feladat kiemelten a következőket tartalmazza:

 • · A keretszabályok
  • · A pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma.
 • · Értékelési elvek és eljárások az IFRS-ekben
  • · Az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése
  • · Konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a társult vállalkozásokat és a közös szerveződéseket)
  • · Beszámolási időszakot követő események számviteli politika változás, becslés változás és hibák kezelése
 • · Nyilvános társaságok számára kötelező különleges közzétételek
 • · Az IFRS-ek első alkalmazása

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

A vizsga során a megoldás minőségét a releváns számviteli szabályozás tartalma és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell eldönteni, ezért különösen fontos, hogy a vizsgabizottság mérő tagja rendkívül alapos ismeretekkel rendelkezzen a szakterületről. Az értékelés során figyelemmel kell lenni a levezetésre, vagyis arra, hogy a vizsgázó miként jutott el az általa helyesnek vélt válaszig. Hacsak a javítási-értékelési útmutató nem tiltja, a részben helyes megoldásért részpontot kell adni. Az értékelés során figyelembe kell venni azokat a formai szabályokat is, amelyet a jogszabály vagy a szakmai szokványok megkövetelnek. Főszabály szerint bármilyen helyes megoldást el kell fogadni. A vizsga természetéből kifolyólag a vizsgatevékenységnél a helyes válaszok számossága korlátozott (általában egy helyes válasz adható). A vizsgatevékenység kapcsán az értékelésnél figyelembe kell venni a hibázás tovagyűrűző hatását is, vagyis a következményhibák nem értékelhetők (ismételten) a vizsgázó terhére, kivéve, ha ezt a javítási-értékelési útmutató máshogy nem rendeli.

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

70 - 79% közepes (3)

60 - 69% elégséges (2)

0 - 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a teljes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

11.2.7 A vizsgatevékenység megnevezése: Az IFRS-ek elméleti szabályozása

11.2.8 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

Az IFRS-ek elméleti szabályozása projektfeladat szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (központi tételsor), mely kiemelten a következőket tartalmazza:

 • ·Az IFRS-ek alkalmazási lehetőségei
 • · A keretszabályok
  • · A pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma.
  • · Értékelési elvek és eljárások az IFRS-ekben
   • · Az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése
   • · Konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a társult vállalkozásokat és a közös szerveződéseket)
   • · Beszámolási időszakot követő események számviteli politikaváltozás, becslés változás és hibák kezelése
   • · Nyilvános társaságok számára kötelező különleges közzétételek
   • · Az IFRS-ek első alkalmazása
   • · Az IFRS-ekkel kapcsolatos aktuális kérdések (folyamatban lévő fejlesztések)

11.2.9 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési i  dő 20 perc.

11.2.10 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

11.2.11 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő.

Maximálisan adható pontszám 100 pont.

Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%.

Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

11.2.12 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

70 - 79% közepes (3)

60 - 69% elégséges (2)

0 - 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

11.3     A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

A vizsgabizottság mérő és értékelő tagja csak olyan - legalább tíz éves demonstrált és releváns szakmai tapasztalattal rendelkező- személy lehet, aki

- az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel/szakképesítés-ráépüléssel, vagy

- egyetemi végzettséggel (számvitel specializáción/szakon végzett) és a képzés során bizonyíthatóan megszerezte az IFRS-ekkel összefüggő ismereteket, vagy

- könyvvizsgáló képesítéssel és IFRS minősítéssel rendelkezik.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

 • · Számítógép, illetve mobil IT eszközök
 • · Internethozzáférés, wifi

11.5     A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei (a bemeneti követelmények egyidejű teljesítése esetén):

A képesítő vizsga összes vizsgatevékenységének teljesítése alól felmentést kap az, aki rendelkezik

 • · ACCA (Foundationlevel) – sikeresen befejezett vizsgákkal(a hivatalos okirat a Foundationlevel a következő kódú vizsgákat tartalmazza: AB, MA, FA, LW, PM, TX, FR, AA, FM),
 • · DipIFR – befejezett és sikeres vizsgákkal,
  • · IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálói végzettséggel.

A felmentés alapjául szolgáló tényeket – a megfelelő dokumentumok bemutatásával – hitelt érdemlően kell bizonyítani.

Felmentés esetén az írásbeli vizsga és projektfeladat osztályzata jeles (5).

11.6     A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsga során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók (számológép), egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett.

11.7     A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:

Az első vizsganapon az írásbeli vizsga, a második vizsganapon a projektfeladat kerül lebonyolításra.

Az első vizsga napjától számított 30 napon belül a képesítő vizsgát be kell fejezni.

Az IFRS-ek elméleti szabályozása projektfeladatot az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsgát legalább 60%-os szinten teljesítette.

A projektfeladat központi tételsorát a képesítő vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal kell megjelentetni.

Az ágazatért felelős miniszter útmutatót adhat ki a szakmai követelmények részletes tartalmára, a vizsgatevékenységek megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan.

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek

 • ·Irodatechnikai eszközök
 • · Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő, prezentációs)
 • · Jogtár
 • · Prezentációs eszközök
PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM